จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,722.36468.0082.8 %5.0607.45154.2074.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง18,786.3315,705.0016.4 %5.068.18157.43-130.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,679.863,579.6823.5 %5.057.710.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,044.101,417.0053.5 %5.0740.56174.2776.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,212.851,378.0057.1 %5.0797.61103.5187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง14,275.6910,305.0027.8 %5.03,364.771,539.9554.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,163.67386.0090.7 %5.0223.1479.8964.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,034.36531.0086.8 %5.0484.4579.1483.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา5,124.91455.0091.1 %5.0273.0647.3682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,018.56388.0090.3 %5.0260.4654.1279.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,296.412,443.0053.9 %5.0400.2790.2577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,053.96646.0087.2 %5.0335.0031.4190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,876.96173.0095.5 %5.0239.552.7898.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,918.28716.0081.7 %5.0441.2179.6182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,956.50414.0089.5 %5.0240.7338.2984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,937.93301.0092.4 %5.0450.0713.0197.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,960.87453.0088.6 %5.0478.7593.9680.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,738.436,626.171.7 %0.51,634.312,116.60-29.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,265.292,339.0045.2 %5.01,234.981,025.1617.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,323.471,267.0061.9 %5.0854.66726.6615.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 213,282.7520,006.63-50.6 %0.05,340.473,307.9038.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,790.001,110.0060.2 %5.0683.51880.17-28.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,219.271,458.0076.6 %5.01,577.25578.5563.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,428.553,230.00-33.0 %0.0558.951,278.70-128.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,552.941,102.0080.2 %5.01,786.44830.0453.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,778.261,731.0054.2 %5.01,025.80201.4080.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,137.1611,322.00-39.1 %0.01,900.54223.1788.3 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง42,585.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5201.30204.35-1.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,140.862,156.0047.9 %5.01,215.96878.7527.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,027.394,994.76-24.0 %0.01,446.6841.6097.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง16,638.7110,459.0037.1 %5.06,963.865,673.3018.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,656.293,111.7033.2 %5.02,180.5716.4999.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,964.171,939.0034.6 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,407.19966.0071.6 %5.0892.6951.3094.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,913.331,142.0060.8 %5.0680.23475.2030.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,324.583,695.00-11.1 %0.0930.72242.7773.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,211.6637,315.00-500.7 %0.01,672.351,443.0813.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,096.185,533.009.2 %4.52,004.24505.8574.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางไม่ครบ2,704.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ74.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,895.079,143.25-55.1 %0.01,351.14250.7581.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง20,839.298,236.0060.5 %5.02,238.27185.0091.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,074.054,993.00-22.6 %0.01,158.91544.0053.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,055.932,410.0040.6 %5.01,139.90396.5865.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,774.742,522.0033.2 %5.01,025.80406.6860.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,858.462,106.5264.0 %5.01,482.19220.3685.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,661.723,712.00-1.4 %0.0892.69135.1484.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง27,358.156,582.0175.9 %5.0632.56299.2552.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 31,868.6628,032.8112.0 %5.0957.10303.4968.3 %5.0
รจก.ลำปาง 59,632.7038,635.2435.2 %5.01,296.74883.3531.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,232.546,040.003.1 %1.5506.78779.43-53.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,878.21885.0069.3 %5.0328.44237.5027.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,661.921,951.0046.7 %5.0548.25556.31-1.5 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง20,229.5719,306.004.6 %2.01,603.882,093.33-30.5 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,596.471,396.0061.2 %5.0778.58292.7562.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,952.135,016.00-1.3 %0.01,463.16837.8642.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,849.122,446.0036.5 %5.01,025.80255.8675.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,456.946,924.00-55.4 %0.02,443.18117.0095.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง12,693.424,835.5661.9 %5.01,523.28177.1988.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปางไม่ครบ3,703.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,026.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3ไม่ครบ12,466.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1ไม่ครบ16,491.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,169.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 287,283.4610,264.0088.2 %5.0683.66674.131.4 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง268.273,995.38-1,389.3 %0.0346.24190.0045.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง20,496.6913,408.0034.6 %5.0911.991,231.56-35.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง54,133.2262,056.00-14.6 %0.01,050.04718.2531.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถินไม่ครบ22,843.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ926.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง85,450.9398,074.20-14.8 %0.01,938.151,715.0511.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา59,369.7518,768.0068.4 %5.0913.78744.6018.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,994.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,273.102,360.90-3.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 5,715.864,328.0024.3 %5.01,120.88985.5312.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,974.461,165.0060.8 %5.0702.53274.3660.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางไม่ครบ14,567.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,391.22ประเมินไม่ได้0.0
รวม 750,222 528,493 29.56 % 76,616 41,309 46.08 %