จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,731.93695.0074.6 %5.0493.19195.4160.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์11,039.757,028.8036.3 %5.073.84154.24-108.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,492.543,510.0021.9 %5.0702.37101.6085.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,337.451,277.0061.7 %5.0721.37121.5483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์27,741.6413,950.2649.7 %5.03,897.04732.4081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,812.99333.0091.3 %5.0451.5195.0379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,870.44609.0084.3 %5.0344.4789.3474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,075.23265.0093.5 %5.0595.7695.4684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,075.79555.0086.4 %5.0305.8361.7879.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,797.54390.0091.9 %5.0211.7733.2584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,880.02743.0080.9 %5.0182.4728.2684.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,050.15470.0088.4 %5.0293.8395.3967.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,003.01234.0094.2 %5.0264.4095.5663.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,287.634,825.6063.7 %5.01,501.041,837.30-22.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด3,071.78726.0076.4 %5.0617.40258.4058.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,383.392,142.0051.1 %5.0911.54295.4867.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,561.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,524.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,337.851,574.0052.8 %5.0740.40558.1324.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์3,415.111,440.0057.8 %5.0417.12594.98-42.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,980.032,271.0062.0 %5.0798.76885.09-10.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,171.982,505.0021.0 %5.0529.00445.4415.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,413.093,726.0049.7 %5.02,413.801,285.4346.7 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,326.692,576.2164.8 %5.01,126.81378.6366.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์12,571.9011,405.999.3 %4.51,559.40146.4990.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)12,110.977,343.1039.4 %5.02,211.441,568.4529.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ1,796.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ503.50ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,708.00346.0079.7 %5.062.2251.4717.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,266.84935.0071.4 %5.0825.0054.1593.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์8,783.751.00100.0 %5.03,022.32415.2986.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,503.732,773.4075.9 %5.0873.52522.0940.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,451.623,600.0071.1 %5.01,272.831,409.81-10.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,673.305,278.0020.9 %5.01,120.72455.6359.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,378.483,237.0071.6 %5.0854.50337.1360.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,156.078,339.0036.6 %5.01,577.1165.3195.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,874.27931.0076.0 %5.01,006.61537.2746.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,960.472,342.0040.9 %5.0987.61556.7443.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์5,651.002,769.0051.0 %5.01,329.89441.3866.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,572.491,040.0070.9 %5.0930.54284.6169.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,801.554,100.0014.6 %5.0270.4132.9187.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,303.082,080.0081.6 %5.0835.48335.1459.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 40,535.4933,176.6618.2 %5.0891.79459.2548.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,821.551,055.0062.6 %5.0531.22198.3062.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,389.402,111.0037.7 %5.0740.40173.2376.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,734.041,446.5047.1 %5.0607.29224.2463.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,389.594,208.524.1 %2.0969.90571.1241.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,284.691,083.0067.0 %5.0836.72254.7469.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์17,919.082,701.0084.9 %5.0359.01267.7125.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,983.123,831.3936.0 %5.0987.61289.8970.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 177,111.1116,411.1278.7 %5.01,406.44439.2068.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 233,273.337,978.5876.0 %5.01,883.32694.3563.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,530.784,593.0417.0 %5.0284.4993.5167.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์60,778.1567,648.00-11.3 %0.01,319.201,082.2218.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์105,423.6638,384.0063.6 %5.0888.38953.15-7.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์292,208.0020,829.9392.9 %5.0736.59632.6114.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์190,336.7218,918.2590.1 %5.02,397.782,254.486.0 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,722.512,388.0049.4 %5.0797.45442.8044.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,191.69778.0075.6 %5.0629.76168.7073.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์42,661.5411,575.0072.9 %5.06,119.923,189.4247.9 %5.0
รวม 1,156,358 347,483 69.95 % 58,721 28,041 52.25 %