จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,682.43403.0085.0 %5.0461.9894.5279.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่10,589.933,671.6065.3 %5.061.68105.75-71.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่8,372.439,326.80-11.4 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,835.201,312.0053.7 %5.0431.8828.2293.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,290.921,423.0056.8 %5.0709.1839.9594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่17,272.7311,056.0036.0 %5.01,983.26588.6470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,470.801,119.0075.0 %5.0288.035.9997.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,025.76444.0089.0 %5.0232.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,771.52291.0092.3 %5.0510.4657.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,532.74257.0092.7 %5.0149.3138.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,149.43518.0087.5 %5.0260.370.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,149.73321.0092.3 %5.0370.4433.2591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,122.33600.0085.4 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,263.45664.0087.4 %5.0399.9953.2086.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,826.395,386.1854.5 %5.01,013.452,119.45-109.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,857.092,342.0039.3 %5.0994.42128.7187.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,229.09816.0074.7 %5.0690.15529.6623.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,700.793,205.27-18.7 %0.0557.04455.0518.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,017.122,398.4970.1 %5.01,317.681,902.19-44.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,323.922,885.00-24.1 %0.0513.731,545.75-200.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่114,375.762,586.5097.7 %5.04,610.521,142.3875.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,954.688,623.5127.9 %5.01,393.75479.2865.6 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่47,993.9320,017.8058.3 %5.0490.69118.7575.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,889.0320,181.40-69.7 %0.04,403.976,561.65-49.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่1,233.912,106.81-70.7 %0.0823.28534.8535.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,572.5414,792.00-27.8 %0.04,132.06793.8680.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,119.0374.0097.6 %5.070.9931.5655.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,074.22675.0078.0 %5.0660.300.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,115.68460.6685.2 %5.0595.09384.7535.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,414.682,317.1232.1 %5.0842.301.0099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,770.0419,176.85-50.2 %0.01,393.761,559.08-11.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,702.027,211.00-53.4 %0.01,279.65312.5575.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่5,309.061,741.0067.2 %5.0861.31229.6973.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,873.067,598.283.5 %1.52,496.67180.4592.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,237.111,153.0089.7 %5.0861.31606.6429.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,007.07210.0094.8 %5.0861.30759.4411.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,537.111,218.0078.0 %5.0809.35419.3648.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,082.303,264.0020.0 %5.01,013.44185.7681.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,183.092,773.0012.9 %5.0633.1259.1890.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,143.212,256.0079.8 %5.0823.29448.2545.6 %5.0
รจจ.แพร่ 36,200.1719,260.0646.8 %5.0879.07421.2552.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่1,947.71638.0067.2 %5.0294.53248.7615.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,277.651,031.0068.5 %5.0785.25303.2361.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,548.88832.0076.6 %5.0576.07262.3554.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่7,336.936,106.2316.8 %5.01,089.50664.0539.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,364.902,868.1414.8 %5.0823.28181.7877.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่3,568.5516,668.94-367.1 %0.0804.25398.4650.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)8,967.9111,749.06-31.0 %0.03,247.70409.8487.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 89,682.8712,656.1685.9 %5.01,457.98574.0060.6 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 255,230.7010,264.2781.4 %5.01,578.821,315.0116.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,359.843,244.99-37.5 %0.0329.57270.7017.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่26,769.7620,688.0022.7 %5.0891.87434.0351.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่30,936.1011,789.0061.9 %5.0790.37754.874.5 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง35,984.7510,198.0071.7 %5.0729.76819.73-12.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง34,792.5712,493.6764.1 %5.0754.79669.2011.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่100,365.0082,763.0017.5 %5.01,555.59392.9574.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่111,548.6736,072.0067.7 %5.0864.44550.3536.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่14,674.982,760.0081.2 %5.01,876.601,438.9123.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 4,164.072,606.2137.4 %5.0976.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,449.21557.0092.5 %5.0538.04253.0053.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่39,729.1715,762.4660.3 %5.04,203.764,263.25-1.4 %0.0
รวม 1,013,972 447,883 55.83 % 65,343 37,202 43.07 %