จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน12,133.8821,508.50-77.3 %0.083.0496.28-15.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่านไม่ครบ1,606.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ100.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน17,769.5812,319.0030.7 %5.02,553.77736.2471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,713.84907.0080.8 %5.0318.9879.1275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,251.40631.0096.1 %5.0335.6458.8982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,303.66187.0095.7 %5.0381.1479.6879.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น368.07311.0015.5 %5.0360.5895.0473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,600.61355.0090.1 %5.0288.3757.3380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,047.63503.0087.6 %5.0329.4962.9480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,768.05219.0094.2 %5.0176.7861.2865.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,070.89210.0094.8 %5.0375.1378.7579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,008.30299.0092.5 %5.0330.47104.8368.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,226.25402.0092.3 %5.0451.5194.7479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,486.82148.0095.8 %5.0494.4281.3983.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,523.456,300.00-14.1 %0.01,064.95507.3952.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ3,702.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,787.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,867.952,102.00-12.5 %0.0737.621,070.66-45.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,352.341,534.0054.2 %5.0834.94617.0926.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน3,019.191,079.0064.3 %5.0701.83878.44-25.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,858.911,915.0067.3 %5.01,467.551,910.89-30.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านไม่ครบ2,739.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,341.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร82,615.6590,105.01-9.1 %0.0962.74552.7042.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,081.691,828.0064.0 %5.01,291.33809.3037.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,063.421,230.0040.4 %5.076.88140.32-82.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,523.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5911.0132.0596.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน3,046.271,158.0062.0 %5.0701.83571.3018.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,502.402,142.0038.8 %5.0949.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดน่าน7,030.9710,787.73-53.4 %0.01,785.731,266.6429.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,119.373,694.7659.5 %5.02,907.67423.3885.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,594.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5968.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน2,930.686,881.00-134.8 %0.0848.2191.2389.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,669.761,510.3485.8 %5.0701.83776.26-10.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,595.621,974.0057.0 %5.0780.60563.3527.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,021.432,070.0065.6 %5.0910.99213.8876.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,003.661,793.0055.2 %5.01,063.13212.2080.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน3,006.361,460.0051.4 %5.0663.8091.1486.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,045.281,627.0085.3 %5.01,082.31615.9143.1 %5.0
รจจ.น่าน 26,518.9719,613.4226.0 %5.0872.821,105.06-26.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,517.041,559.0055.7 %5.0431.84325.3524.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,884.41798.0072.3 %5.0644.78266.0058.7 %5.0
สปส.จ.น่าน5,521.594,442.8219.5 %5.01,291.31391.4069.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,118.772,197.0046.7 %5.01,158.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,928.81683.0076.7 %5.01,199.06430.5964.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,540.565,706.10-25.7 %0.01,101.17151.4086.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ไม่ครบ15,661.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,088.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบ10,516.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน4,335.184,343.00-0.2 %0.0386.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน25,370.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,047.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน82,551.8666,730.0019.2 %5.01,753.501,042.2640.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,402.1312,875.40-53.2 %0.02,171.832,217.95-2.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,340.46933.0072.1 %5.0821.01133.7183.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,117.771,879.0039.7 %5.0701.81227.1967.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,332.3015,832.0025.8 %5.04,712.681,521.7267.7 %5.0
รวม 431,213 316,782 0.00 % 41,676 20,843 0.00 %