จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,617.14448.0082.9 %5.0445.43205.0354.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,089.296,323.0021.8 %5.046.41151.60-226.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,191.151,482.0053.6 %5.0470.10136.6270.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา10,601.7610,082.004.9 %2.01,833.59600.3667.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,673.241,832.0060.8 %5.0366.72111.1169.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,944.50304.0092.3 %5.0479.0579.0983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,057.35871.0078.5 %5.0402.0794.8076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,118.06528.0087.2 %5.0249.8762.9774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,862.29274.0092.9 %5.0295.2394.6967.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,081.62500.0087.7 %5.0448.5394.6078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ4,011.94318.0092.1 %5.0207.6179.5161.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน4,013.81131.0096.7 %5.0486.3680.0683.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,302.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,206.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,239.641,362.0067.9 %5.01,054.45826.5521.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,118.621,193.0061.7 %5.0654.60152.1676.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,877.781,368.0052.5 %5.0559.52306.7645.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,497.891,988.0043.2 %5.0901.811,395.83-54.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,264.363,717.62-64.2 %0.0572.02371.9835.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,092.295,935.3634.7 %5.01,472.29339.4676.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,940.342,290.0041.9 %5.0996.89318.3968.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา9,383.047,820.4516.7 %5.01,377.21459.6166.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,960.623,768.2324.0 %5.01,164.28636.5045.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,562.32724.0053.7 %5.057.7649.3614.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,418.63813.0076.2 %5.0787.7187.6688.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,072.93725.0076.4 %5.0616.57459.8325.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,594.752,404.0033.1 %5.0844.76392.4453.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,742.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,377.212,357.63-71.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,007.224,307.22-7.5 %0.01,110.99301.1372.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,257.841,200.0063.2 %5.0749.68209.0072.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,444.298,467.63-31.4 %0.01,263.1199.8992.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,202.051,299.0059.4 %5.0423.34186.1356.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,900.5013,133.03-236.7 %0.0958.86501.0147.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,679.192,201.0040.2 %5.0768.70348.8954.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,925.771,718.0056.2 %5.0863.77178.8879.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,973.681,822.0038.7 %5.0533.2469.0087.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,096.792,117.0080.9 %5.0677.05439.4735.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา33,218.4234,727.02-4.5 %0.0874.53419.5552.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,880.19614.0078.7 %5.0555.84241.7656.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,250.462,662.2018.1 %5.0692.63516.8725.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,842.04561.0080.3 %5.0578.54157.0272.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,751.713,623.0423.8 %5.01,187.051,067.0310.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,378.801,852.0045.2 %5.0768.70169.0878.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,464.282,685.0022.5 %5.0749.6831.2895.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 261,618.789,520.6184.5 %5.02,101.88944.0255.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 175,740.1311,294.5485.1 %5.01,193.82665.1244.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,557.073,809.00-7.1 %0.0256.3820.0092.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบ16,280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ593.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา150,345.0810,126.0493.3 %5.01,263.59667.5447.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา69,232.7143,926.0036.6 %5.0857.19237.5072.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้26,891.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5630.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,904.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,159.471,984.98-71.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,306.771,370.0058.6 %5.0730.67486.7833.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,637.13745.0071.7 %5.0483.46382.4220.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,405.9912,158.6421.1 %5.04,132.881,266.6669.4 %5.0
รวม 590,402 233,141 60.51 % 43,103 21,536 50.04 %