จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,815.52529.0081.2 %5.01,599.00166.0589.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,087.6913,834.0031.1 %5.077.53157.81-103.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย7,109.6512,050.69-69.5 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย4,090.633,405.0016.8 %5.01,009.99362.4764.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,178.871,979.0037.7 %5.0800.8460.7892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย22,280.6911,950.6046.4 %5.02,911.581,210.2158.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ4,043.87391.0090.3 %5.0571.0277.3986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,982.24119.0097.0 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,832.872,251.5053.4 %5.0389.03133.7265.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน5,381.56706.0086.9 %5.0335.1188.1473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย5,059.901,013.0080.0 %5.0399.8982.8779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว4,168.59384.0090.8 %5.0177.1167.4461.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,982.24405.0089.8 %5.0419.3371.5582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,725.91734.0080.3 %5.0393.2573.2781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,711.98577.0084.5 %5.0263.4363.7575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,982.24625.0084.3 %5.0267.0678.1470.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,196.76585.0086.1 %5.0418.1182.2180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,982.24403.0089.9 %5.0544.2574.3186.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,971.79466.0088.3 %5.0344.9872.5779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,776.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5280.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,666.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5255.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรเชียงของ2,630.3830,078.90-1,043.5 %0.01,189.67652.2245.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย58,700.8745,794.2022.0 %5.02,513.73558.8777.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,909.057,907.0038.7 %5.01,370.13663.2451.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,988.066,542.0027.2 %5.02,112.922,827.20-33.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,677.372,174.5053.5 %5.0743.76427.4042.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,522.952,901.2535.9 %5.01,314.241,137.1513.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,471.051,847.0046.8 %5.0914.90449.8950.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,317.241,562.4052.9 %5.0857.85531.3438.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,318.271,515.0085.3 %5.03,805.341,831.4451.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,006.194,466.68-48.6 %0.0723.73592.4018.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,896.212,059.3865.1 %5.01,918.251,657.4313.6 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,812.482,853.1440.7 %5.01,089.83579.2646.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,175.4415,528.00-200.0 %0.01,390.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,813.581,805.0052.7 %5.01,048.012,329.04-122.2 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,522.0613,338.72-15.8 %0.03,797.59933.8575.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,752.456,600.00-75.9 %0.090.4564.0429.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,826.37401.0095.9 %5.0477.5360.2387.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,386.92630.0081.4 %5.0895.89117.4686.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,926.35800.0072.7 %5.0724.75410.4043.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,210.073,079.0026.9 %5.01,105.07500.3554.7 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,023.1536,661.80-422.0 %0.02,341.113,292.22-40.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,019.855,550.00-10.6 %0.01,599.48861.3646.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย5,373.762,621.0051.2 %5.0606.86266.0056.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย18,204.2411,774.7035.3 %5.03,016.19208.8593.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,242.0745,873.00-347.9 %0.0781.79597.1423.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,277.492,246.1047.5 %5.01,181.13642.9545.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,735.472,404.0035.6 %5.01,067.04579.1745.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,471.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,112.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,485.433,580.20-2.7 %0.0857.8652.8993.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย14,468.148,820.0039.0 %5.0604.4916,888.79-2,693.9 %0.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,847,925.30101,042.0096.5 %5.026,496.661,093.4195.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,069.552,953.603.8 %1.5629.66274.9656.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,639.105,470.3836.7 %5.01,390.30616.5555.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,614.991,616.5055.3 %5.0838.84542.9335.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,257.278,581.21-37.1 %0.01,637.511,360.3116.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,333.321,301.6070.0 %5.01,200.15355.6770.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย8,920.597,159.3519.7 %5.01,276.21434.0266.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,947.032,943.9067.1 %5.01,567.36131.5091.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)79,600.982,318.0097.1 %5.03,266.351,071.1967.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 148,836.0815,248.6068.8 %5.02,674.451,602.0240.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 227,377.2211,949.3056.4 %5.01,695.251,587.016.4 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 314,784.3610,016.4032.3 %5.01,331.101,380.43-3.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 443,422.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,563.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย16,611.334,290.7574.2 %5.0406.44720.67-77.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง93,408.998,688.0090.7 %5.0778.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย28,139.9727,480.002.3 %1.0951.151,577.66-65.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย113,873.3776,560.0032.8 %5.01,100.532,145.45-94.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,239.5830,646.00-37.8 %0.0981.632,101.30-114.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย33,399.8715,553.0053.4 %5.0829.061,204.60-45.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไม่ครบ63,476.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,486.262,802.0019.6 %5.0933.92481.6548.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,029.471,171.2161.3 %5.0743.76188.9474.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 49,279.3910,768.7578.1 %5.04,880.413,779.3222.6 %5.0
รวม 3,780,052 672,382 82.21 % 105,045 65,301 37.84 %