จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,731.17397.0085.5 %5.0686.18124.0281.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,526.522,918.0078.4 %5.092.49205.54-122.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,820.577,130.0044.4 %5.074.24165.42-122.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน6,870.4315,004.73-118.4 %0.0126.30657.32-420.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,116.332,185.00-95.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,978.83908.0069.5 %5.0290.2869.0876.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,352.721,380.0058.8 %5.0819.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,356.247,864.005.9 %2.51,095.64608.6644.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,654.52168.0095.4 %5.0697.7894.1086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,968.42420.0089.4 %5.0699.6694.1086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,650.23287.0092.1 %5.0319.4328.8291.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,742.75164.0095.6 %5.0413.9193.0277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,850.50141.0096.3 %5.0552.7683.8884.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,132.392,569.0049.9 %5.01,173.54480.1859.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,630.912,824.0039.0 %5.0544.95448.8517.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน11,018.113,649.9666.9 %5.01,009.45543.4046.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,637.611,888.0059.3 %5.01,104.53432.2560.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,225.811,317.0059.2 %5.0895.35164.0481.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,109.13639.0079.4 %5.0800.28469.2441.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,587.651,740.0062.1 %5.01,408.781,037.3126.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,885.642,300.00-22.0 %0.0408.5284.4779.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน2,625.531,174.0055.3 %5.0629.13150.8676.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,358.424,218.00-25.6 %0.0933.39192.0079.4 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 68,528.1637,797.9944.8 %5.0462.38321.2530.5 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 13,614.397,039.0048.3 %5.0643.39164.3574.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,222.612,399.00-96.2 %0.0933.395,396.00-478.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,031.341,086.6064.2 %5.058.6895.17-62.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,368.89623.0081.5 %5.0914.3761.7593.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,870.7530.4098.9 %5.0686.18208.0369.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,552.172,259.0036.4 %5.0581.25168.3571.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,185.911,742.0066.4 %5.01,149.222.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,394.023,224.0226.6 %5.01,009.45106.4089.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,337.821,560.00-16.6 %0.0563.97378.0233.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,632.482,875.0020.9 %5.01,009.45407.5259.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,286.771,728.0047.4 %5.0876.3493.5189.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,357.08890.0073.5 %5.0876.34104.6788.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,713.05756.0072.1 %5.0554.86118.1778.7 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,187.201,639.0060.9 %5.0341.20506.62-48.5 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 22,598.6117,462.2222.7 %5.0855.75417.2751.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน541.45594.00-9.7 %0.0629.13226.4364.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,287.391,231.0062.6 %5.0857.33331.2861.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,800.09529.0081.1 %5.0667.1772.2589.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,440.423,232.3840.6 %5.0933.39476.4749.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,204.59875.0072.7 %5.0838.31186.2277.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,476.841,872.5246.1 %5.0544.162.8599.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 129,990.0811,002.5263.3 %5.02,104.22122.5094.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 237,408.509,958.4773.4 %5.02,236.33453.0779.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,087.132,499.00-129.9 %0.0258.47279.58-8.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง35,147.488,656.9975.4 %5.01,190.23501.4257.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนไม่ครบ16,787.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,748.459,320.34-96.3 %0.01,199.121,149.364.2 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,382.241,226.0063.8 %5.0914.37212.9076.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,464.59488.0080.2 %5.0572.09163.7671.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน24,717.856,794.0072.5 %5.04,180.413,640.4412.9 %5.0
รวม 419,409 202,676 51.68 % 43,417 22,596 47.96 %