จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,801.58828.0070.4 %5.0206.94276.40-33.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,178.9712,042.32-18.3 %0.064.1460.695.4 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,529.293,031.4068.2 %5.070.36109.01-54.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,547.7813,918.00-150.9 %0.01,223.75424.7965.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,425.641,713.0050.0 %5.0748.350.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์69,406.0838,041.1045.2 %5.04,608.592,744.6640.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,274.712,203.6132.7 %5.0560.93743.50-32.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,983.192,150.6727.9 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,929.71478.0083.7 %5.0495.80190.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,594.13575.0077.8 %5.0432.00247.0042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,594.70482.0081.4 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,726.672,077.0056.1 %5.01,166.701,767.86-51.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,001.181,334.0055.6 %5.0332.1151.6784.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,460.061,282.0062.9 %5.0805.39559.3230.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,834.145,247.0010.1 %5.01,851.272,441.86-31.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,552.664,402.0620.7 %5.02,058.0620,900.00-915.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,806.055,766.00-105.5 %0.0667.710.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,197.934,721.389.2 %4.51,492.931,564.17-4.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,904.054,784.002.4 %1.01,006.38409.6159.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,240.7521,098.00-106.0 %0.01,775.21723.8059.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,323.496,939.405.2 %2.52,635.00620.5076.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,089.241,284.5568.6 %5.0938.49220.7276.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)89,864.307,102.0092.1 %5.04,616.7858.6898.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)14,924.988,495.3843.1 %5.05,516.802,135.4961.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,932.841,305.0066.8 %5.04,581.47127.5097.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,860.331,184.0069.3 %5.0791.55224.2171.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,002.993,768.905.8 %2.51,014.57454.1555.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,738.1052,793.77-582.3 %0.01,908.323,367.35-76.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,989.517,174.0040.2 %5.03,866.14242.5893.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,194.7810,571.00-29.0 %0.02,554.871,215.2352.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,046.0613,348.38-65.9 %0.01,597.71212.3286.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,079.971,353.0066.8 %5.01,052.59540.2048.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,697.083,027.35-78.4 %0.0995.54576.6542.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,886.833,628.0038.4 %5.01,394.88738.2347.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,781.163,736.0021.9 %5.01,280.80896.8630.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์4,288.844,702.00-9.6 %0.0957.53161.0283.2 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์67,508.9812,354.0081.7 %5.0812.61413.2249.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์398,386.2220,135.3894.9 %5.0885.02748.0415.5 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 81,620.6974,106.009.2 %4.51,476.55891.1839.6 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,000.3315,579.00-19.8 %0.0622.971,222.30-96.2 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,486.974,615.40-85.6 %0.0351.352.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,938.731,193.0059.4 %5.0450.98246.5145.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,719.823,170.0014.8 %5.0938.51322.7365.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,467.3715,232.0040.2 %5.01,772.73167.6990.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,480.142,063.0040.7 %5.01,141.44578.7849.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,407.058,063.10-136.7 %0.01,381.39765.9744.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,659.652,537.3330.7 %5.0881.44454.4948.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,746.234,371.00-16.7 %0.0862.43484.7843.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์48,636.836,563.0086.5 %5.01,204.761,012.6715.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3101,778.7911,145.3089.0 %5.01,702.341,087.3336.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)32,717.1013,497.6258.7 %5.04,017.77656.0383.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 160,580.4931,489.6148.0 %5.01,328.171,405.46-5.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 225,486.5312,281.6251.8 %5.01,483.231,120.0524.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,882.906,013.9212.6 %5.0273.40323.24-18.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์80,101.2031,390.0060.8 %5.01,849.17735.1160.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,604.2919,998.0011.5 %5.01,050.67120.0088.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์144,749.0991,080.0037.1 %5.01,110.64919.1817.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,779.5639,176.00-52.0 %0.0924.612,158.09-133.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย58,782.5621,744.0063.0 %5.0817.291,202.20-47.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์76,476.109,584.0087.5 %5.0865.45712.6117.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,087.524,179.0065.4 %5.02,233.772,955.76-32.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,451.1721,413.35-104.9 %0.03,834.033,857.95-0.6 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 27,976.9624,636.0011.9 %5.01,235.93622.2549.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,336.571,400.0058.0 %5.0804.01243.5069.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์190,017.6991,096.9952.1 %5.02,096.102,550.35-21.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,295.302,999.0030.2 %5.01,109.61673.6239.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,905.451,677.0042.3 %5.0615.23502.0618.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์42,780.1940,414.995.5 %2.54,760.501,335.7871.9 %5.0
รวม 1,933,538 901,786 53.36 % 100,183 75,803 24.34 %