จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,756.901,112.0059.7 %5.0452.8383.8881.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,444.735,016.00-12.9 %0.0681.02142.6379.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,210.751,560.0051.4 %5.0681.030.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี24,235.8012,736.0047.4 %5.02,356.991,073.3554.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,279.05689.0083.9 %5.0524.09106.1279.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,253.34676.0084.1 %5.0346.9379.9876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,207.35738.0088.1 %5.0240.5460.2175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,019.45421.0089.5 %5.0159.4842.5973.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์5,681.51414.0092.7 %5.0197.0334.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,130.79363.0091.2 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,291.12590.0086.3 %5.0226.1037.0583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,061.12361.0091.1 %5.0236.1432.1086.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี6,751.344,503.5133.3 %5.01,023.31741.3127.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,991.641,372.0080.4 %5.0985.27684.8530.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,363.10746.0077.8 %5.01,028.451,014.421.4 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,710.57819.0082.6 %5.0814.10634.9222.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี9,549.211,984.4079.2 %5.02,316.391,223.6247.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี31,251.143,972.4087.3 %5.0689.86529.9723.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,644.203,368.6727.5 %5.01,194.441,456.03-21.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี7,263.703,548.0051.2 %5.0897.91241.8573.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,592.438,794.00-2.3 %0.01,311.37110.3091.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,891.391,918.0067.4 %5.0795.60972.06-22.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,181.111,736.0058.5 %5.0776.0975.3290.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,084.65749.0081.7 %5.0585.94317.7345.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,105.842,870.1030.1 %5.0985.2488.3091.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี8,345.504,280.0048.7 %5.01,275.603,280.83-157.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,275.163,520.0033.3 %5.01,099.37603.8845.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,210.882,052.0051.3 %5.0776.09392.2549.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,820.918,841.87-0.2 %0.01,722.66114.2693.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,407.131,819.0084.1 %5.0757.08566.6025.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,688.262,485.0032.6 %5.0814.13581.1128.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,660.831,523.0058.4 %5.0814.12358.7755.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,594.641,771.1350.7 %5.0806.21251.4668.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,738.381,915.0030.1 %5.0547.9064.5688.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,354.211,774.0084.4 %5.01,017.43251.0075.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี26,453.5328,649.86-8.3 %0.0721.77704.312.4 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,543.18771.0078.2 %5.0752.850.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,438.111,080.0068.6 %5.0810.15318.9160.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี16,560.781,389.0091.6 %5.06,043.53260.9395.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,454.175,396.131.1 %0.5852.16528.3738.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,800.632,672.0029.7 %5.0719.04210.7270.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,839.184,613.2432.5 %5.01,289.5393.4892.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 139,669.2112,724.2267.9 %5.02,048.611,062.5548.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,176.4514,528.00-30.0 %0.01,601.911,764.76-10.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,222.594,740.519.2 %4.5310.8583.5473.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี21,443.2013,544.3036.8 %5.0671.21427.5036.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี63,765.2878,900.00-23.7 %0.01,250.33602.9451.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี34,909.2544,110.51-26.4 %0.0823.611,871.29-127.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,129.8814,796.33-32.9 %0.01,838.191,701.307.4 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,539.251,492.0067.1 %5.0883.17428.4051.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,747.851,072.0077.4 %5.0490.86258.9547.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,531.5213,740.0021.6 %5.04,377.67684.2584.4 %5.0
รวม 516,272 335,257 35.06 % 54,761 27,253 50.23 %