จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,734.99642.0076.5 %5.0510.42166.3867.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,856.403,833.8056.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,297.112,142.0035.0 %5.0738.63263.9864.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,093.492,098.0048.7 %5.0757.6477.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร10,223.429,792.004.2 %2.02,583.18784.7069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,196.191,120.0078.4 %5.0486.5248.9889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,090.37366.0091.1 %5.0253.3141.0383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,239.65830.0080.4 %5.0303.0595.4368.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,028.56349.1391.3 %5.0345.53121.6664.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,045.95636.0084.3 %5.0268.9544.9383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,059.79428.0089.5 %5.0379.4496.6174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,444.101,286.0076.4 %5.0389.3251.7086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,260.13594.0086.1 %5.0341.83149.0856.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,569.705,885.81-28.8 %0.01,252.051,036.0217.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,993.622,362.0040.9 %5.01,023.87512.0250.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,480.781,806.0048.1 %5.0816.06245.8469.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 433,342.5531,433.355.7 %2.56,784.403,957.7041.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,814.501,450.0048.5 %5.0225.71665.00-194.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,483.893,500.0036.2 %5.01,315.16902.5031.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,354.723,750.00-59.3 %0.0600.69918.55-52.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,335.281,550.0070.9 %5.01,575.321,244.5021.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,750.343,558.2725.1 %5.01,290.09903.0830.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,860.7825,010.00-130.3 %0.05,808.10286.9095.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,902.015,200.00-33.3 %0.01,145.6461.7594.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,041.76483.0076.3 %5.068.9286.35-25.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,609.861,005.0072.2 %5.0871.74115.6386.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,097.38708.0077.1 %5.0327.51435.57-33.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,550.474,275.00-20.4 %0.0525.40339.1535.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,315.457,350.00-38.3 %0.01,271.071,065.0016.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,054.635,650.00-39.3 %0.01,042.88739.1029.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,708.161,087.0270.7 %5.0833.71697.3016.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,178.9819,422.49-20.0 %0.02,088.76262.1687.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,010.2413,420.004.2 %2.02,200.392,099.554.6 %2.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,082.621,594.0085.6 %5.0757.64555.7526.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,378.293,194.005.5 %2.5814.70496.3339.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,297.023,056.0028.9 %5.01,137.96651.9742.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,511.972,314.1748.7 %5.01,080.90635.0641.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร5,375.412,790.0048.1 %5.0719.6196.3786.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,140.322,369.0078.7 %5.0757.64620.1918.1 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 53,627.7940,150.0025.1 %5.01,089.11705.0035.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,924.41971.0066.8 %5.0548.4763.7688.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,574.551,523.0057.4 %5.0814.6963.3292.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,003.231,020.0066.0 %5.0624.53265.6357.5 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,906.954,621.965.8 %2.51,137.95394.3065.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,394.211,587.0053.2 %5.0776.65237.5069.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,319.193,979.487.9 %3.5947.80297.7568.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,896.1114,500.00-12.4 %0.01,776.861,206.5032.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)25,980.929,050.0065.2 %5.02,793.461,757.0037.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 124,692.3015,925.8435.5 %5.01,635.451,093.6733.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร822.583,443.00-318.6 %0.0283.08458.02-61.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,395.738,500.0072.9 %5.0814.65608.0025.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,298.061,100.0095.8 %5.0835.56342.0059.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร72,182.2644,080.0038.9 %5.01,510.61689.5054.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,041.961,700.0092.6 %5.0906.09375.2558.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,421.0216,144.5712.4 %5.01,876.352,069.64-10.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,386.902,643.1422.0 %5.0776.66551.0029.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,386.743,426.2879.1 %5.02,268.841,732.8023.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,910.201,160.0060.1 %5.0586.50896.89-52.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,932.266,404.6067.9 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 594,908 360,270 39.44 % 71,552 37,160 48.07 %