จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,884.87668.0076.8 %5.0379.34162.7057.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,016.545,421.30-8.1 %0.0949.86160.9883.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,412.722,603.0023.7 %5.0940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,327.041,933.0041.9 %5.0550.4432.0694.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา115,212.9819,590.00-28.8 %0.02,736.401,038.4062.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา221,751.9919,680.009.5 %4.54,399.16725.1983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,313.54637.0085.2 %5.0305.2265.3678.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,173.22811.0080.6 %5.0148.7864.8956.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,415.03433.0090.2 %5.0193.3958.1669.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,371.082,478.0053.9 %5.0243.7760.4475.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,391.79712.0083.8 %5.0370.5751.0286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,265.87493.0088.4 %5.0172.8554.3868.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,643.021,430.0069.2 %5.0322.8597.7469.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,775.792,046.0069.8 %5.0283.8694.2066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,889.021,962.0059.9 %5.0223.23113.1449.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,370.48515.0088.2 %5.0244.6163.3374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,020.81521.0087.0 %5.0198.109.0095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,300.97651.0084.9 %5.0250.6949.0680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,134.21190.0095.4 %5.0186.6551.9272.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,124.36659.0087.1 %5.0203.26117.2142.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,948.33290.0092.7 %5.0259.4279.0769.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,145.71430.0089.6 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,722.996,268.47-32.7 %0.0967.01725.2825.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,713.523,489.006.0 %3.0649.091,396.50-115.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,330.841.00100.0 %5.0550.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,384.692,229.0049.2 %5.0892.77589.3934.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,527.541,965.0044.3 %5.0588.48419.2028.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,799.161,598.0057.9 %5.0855.77911.68-6.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,125.301,377.0055.9 %5.0474.420.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,174.053,180.0038.5 %5.01,327.64334.2774.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,952.444,259.52-118.2 %0.0464.671,279.29-175.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,507.853,100.8031.2 %5.01,349.121,220.299.5 %4.5
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,944.851,791.0054.6 %5.0797.69154.1580.7 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,598.0020.3299.6 %5.01,337.50230.8582.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,498.641.00100.0 %5.01,676.961.8599.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,222.353,147.0025.5 %5.0892.76788.7311.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,518.611,628.0053.7 %5.0672.9966.6190.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,118.441,770.5043.2 %5.0524.0169.6886.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,550.593,651.00-2.8 %0.0740.95293.3960.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,125.353,487.0032.0 %5.01,330.14316.8476.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,009.705,529.008.0 %4.01,082.93802.6425.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,348.064,404.0030.6 %5.01,063.88380.5464.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,096.3436,587.23-351.9 %0.01,801.9393.1294.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,712.993,388.0071.1 %5.0740.63471.1036.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,410.825,396.00-22.3 %0.0797.68453.9943.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,889.255,272.0023.5 %5.01,158.98145.9987.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,072.183,144.5738.0 %5.01,158.96516.9055.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,916.164,598.006.5 %3.0702.65129.6381.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,682.946,750.0012.1 %5.0356.14315.3511.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,078.3210,706.0024.0 %5.0592.79387.6834.6 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 38,761.6558,795.06-51.7 %0.0636.89832.88-30.8 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 43,510.7231,962.6526.5 %5.0598.06429.2028.2 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 84,673.5675,824.0010.5 %5.01,253.451,349.65-7.7 %0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 32,976.04190,351.08-477.2 %0.0607.2967.4088.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,378.07995.0070.5 %5.0282.50318.85-12.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,726.351,519.0067.9 %5.0999.900.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,388.753,018.0031.2 %5.0740.60632.5814.6 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,125.878,694.00-41.9 %0.01,596.36800.5949.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,030.381,887.0053.2 %5.0835.84230.5972.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,443.426,604.5074.0 %5.01,333.921,068.7519.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,097.0620,623.98-2.6 %0.06,559.54237.6896.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา129,440.602,772.7697.9 %5.0752.55239.1168.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 234,748.1920,817.1840.1 %5.02,431.49900.8962.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑14,863.3614,757.360.7 %0.52,069.26890.6857.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,805.434,773.7017.8 %5.0322.771,236.44-283.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์24,394.9736,456.00-49.4 %0.0601.37895.73-48.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 91,288.0759,004.8835.4 %5.0647.90991.64-53.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 14,639.9323,600.24-61.2 %0.0597.223,087.50-417.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 24,575.421.00100.0 %5.0471.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 65,175.5019,565.0070.0 %5.0530.0039,480.97-7,349.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา70,814.14108,456.00-53.2 %0.01,417.802,115.06-49.2 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,069.5014,101.1626.1 %5.0447.52669.75-49.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา1,309,569.4020,698.9998.4 %5.0523.85528.67-0.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา46,020.151.00100.0 %5.09,750.230.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,714.111,973.0046.9 %5.0702.611,386.05-97.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,080.630.00100.0 %5.0436.39110.3674.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา37,870.2021,804.5442.4 %5.03,081.532,548.5317.3 %5.0
รวม 2,434,022 941,949 61.30 % 79,014 76,699 2.93 %