จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,700.29546.0079.8 %5.0635.03101.4384.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก7,956.659,878.19-24.2 %0.034.8496.85-178.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,278.668,758.9956.8 %5.067.0392.25-37.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด20,259.5526,126.35-29.0 %0.082.6871.1813.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,358.353,824.02-13.9 %0.0901.25711.1621.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,203.752,152.0032.8 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก18,135.998,024.0055.8 %5.02,802.851,363.3351.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด14,421.2915,818.10-9.7 %0.02,573.22945.8763.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,134.841,917.0062.7 %5.01,186.491,705.25-43.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,041.242,939.0027.3 %5.01,167.48775.1633.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,354.631,425.0057.5 %5.0901.25355.9860.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,326.151,103.0066.8 %5.0882.23767.0013.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,725.272,532.0032.0 %5.01,167.481,593.15-36.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,097.972,343.41-11.7 %0.0586.96450.3023.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,252.984,141.0021.2 %5.01,604.85611.1661.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,971.382,806.0229.3 %5.01,148.46190.9683.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,151.108,271.7231.9 %5.0972.4195.1390.2 %5.0
ท่าอากาศยานตาก21,198.951,560.0092.6 %5.0176.300.9599.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด67,450.6744,944.8033.4 %5.01,184.11691.0041.6 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,960.471,074.0072.9 %5.01,148.46731.9636.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,066.817,831.9948.0 %5.05,314.291,022.8480.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,097.52519.0083.2 %5.097.2377.1020.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,673.23157.0090.6 %5.086.902.8596.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,673.23420.0074.9 %5.038.1724.9534.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,221.521,195.0062.9 %5.0977.3349.8394.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,099.60429.0086.2 %5.0806.17149.5481.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,946.802,916.4126.1 %5.01,129.45202.3882.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก12,059.8123,510.00-94.9 %0.01,795.012,613.23-45.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,497.476,287.0056.6 %5.02,232.37722.3967.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,633.142,122.0041.6 %5.01,015.35410.1659.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก103,007.547,419.6892.8 %5.04,641.79146.1896.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,421.501,848.0046.0 %5.0958.29531.3944.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,859.033,204.1834.1 %5.01,110.43535.6151.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,196.291,650.0048.4 %5.0619.27226.7863.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,415.181,318.8661.4 %5.0706.19513.6827.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,270.342,235.3047.7 %5.0768.1366.7191.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,372.851,981.0073.1 %5.0414.42512.30-23.6 %0.0
เรือนจำกลางตาก 43,647.1539,204.4810.2 %5.01,163.61514.5955.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,851.66885.0069.0 %5.0692.07139.5979.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,205.332,842.0054.2 %5.01,534.08415.7872.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,215.14967.0069.9 %5.0563.88371.0934.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,896.313,916.8020.0 %5.01,015.35520.0148.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,580.133,453.753.5 %1.5977.31338.9965.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,851.774,712.4079.4 %5.08,697.82421.1595.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 27,751.477,515.8472.9 %5.02,759.321,161.0457.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 134,997.007,945.0077.3 %5.01,857.95838.2554.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,319.5012,473.64-49.9 %0.0395.16688.91-74.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,693.514,817.9228.0 %5.0458.05880.40-92.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก40,512.2037,488.007.5 %3.51,276.731,031.3719.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด92,685.2524,115.0074.0 %5.01,224.0148.7096.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก32,610.5031,956.802.0 %1.01,170.982,685.32-129.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,023.7117,619.40-10.0 %0.01,323.012,200.90-66.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,293.072,874.3633.0 %5.01,281.571,340.01-4.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,826.05541.0080.9 %5.0692.08152.0078.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก42,775.5714,820.0065.4 %5.06,433.733,941.0538.7 %5.0
รวม 814,227 433,377 46.77 % 76,371 36,848 51.75 %