จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,856.29889.0068.9 %5.0482.4332.2393.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,263.265,156.6037.6 %5.054.61112.95-106.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,959.431,660.0043.9 %5.0653.58140.1378.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,913.821,928.0033.8 %5.0672.6032.1395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,412.2811,006.0032.9 %5.01,965.68677.0765.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,143.62405.0090.2 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,245.68690.0083.7 %5.0345.9442.8687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,547.291,060.0080.9 %5.0328.1466.6979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,632.45787.0083.0 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,250.86772.0081.8 %5.0468.5176.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,958.551,900.0061.7 %5.0250.20116.1053.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,596.78812.0082.3 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,321.55850.0080.3 %5.0239.6090.2562.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,188.70577.0086.2 %5.0289.79133.0054.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,648.636,807.6011.0 %5.01,395.201,849.78-32.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,062.812,446.0039.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,969.682,159.0045.6 %5.0976.17578.0740.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,404.371,582.0053.5 %5.0748.66656.4612.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,019.69661.0078.1 %5.0672.60477.6129.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,761.663,628.0046.3 %5.02,326.991,659.8428.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,161.883,382.28-56.5 %0.0527.011,110.96-110.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,934.232,926.0025.6 %5.01,128.98844.8025.2 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,659.722,934.00-10.3 %0.0406.37258.2936.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,407.1813,138.00-143.0 %0.01,186.03165.7586.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,203.161,310.5059.1 %5.0653.58288.8055.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,970.64316.0084.0 %5.061.5379.28-28.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,287.461,048.0068.1 %5.0418.3595.3077.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,165.06284.0091.0 %5.0653.58336.0548.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,740.292,954.4021.0 %5.0824.72713.7513.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย7,568.4130,150.00-298.4 %0.01,509.301,974.53-30.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย2,084.725,887.00-182.4 %0.0795.81410.0248.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย4,942.062,087.0057.8 %5.0805.71279.4965.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,443.6914,696.01-230.7 %0.01,090.9580.1192.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,499.56468.0086.6 %5.0786.69621.7821.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,697.145,078.12-37.4 %0.0843.74507.8439.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,544.104,702.00-3.5 %0.01,205.04540.2455.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,095.851,756.0065.5 %5.0621.86202.2667.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,097.852,162.0030.2 %5.0615.5596.2384.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,046.561,921.0082.6 %5.0748.66490.7034.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย30,557.7324,722.0019.1 %5.0702.09784.70-11.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,626.721,131.0056.9 %5.0520.47126.0275.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,974.552,949.2325.8 %5.0767.68774.53-0.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,993.471,181.1060.5 %5.0615.55617.80-0.4 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,917.093,887.8020.9 %5.0909.68662.8227.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,586.444,080.00-13.8 %0.0767.68284.5062.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,204.234,329.2016.8 %5.01,693.651,534.159.4 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,360.854,550.00-35.4 %0.0729.64283.1761.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 118,745.9416,171.4913.7 %5.02,003.44799.5560.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)61,235.628,834.7385.6 %5.03,667.671,057.4771.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 233,931.6513,676.9859.7 %5.02,105.88636.7669.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,767.403,372.00-90.8 %0.0274.262.8599.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย58,416.4758,320.000.2 %0.51,222.301,006.6017.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย22,320.0024,434.40-9.5 %0.0890.231,140.00-28.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย22,288.6522,616.00-1.5 %0.0659.25576.0712.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย39,403.6816,503.3158.1 %5.0825.751,004.61-21.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง68,661.7321,168.0069.2 %5.0736.401,126.51-53.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย73,952.0840,920.0044.7 %5.0790.60491.0737.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,318.2116,605.56-99.6 %0.01,418.871,131.6320.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,337.802,877.4813.8 %5.0824.72358.2356.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,115.181,070.0065.7 %5.0501.45217.2656.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย28,418.1613,976.9050.8 %5.04,400.203,323.9924.5 %5.0
รวม 683,841 450,354 34.14 % 54,583 34,163 37.41 %