จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,673.22716.0080.5 %5.0141.7466.0553.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4781,915.886,018.0099.2 %5.04,338.68433.6090.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก222,539.2018,054.3391.9 %5.0286.73309.60-8.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก23,631.76333.9498.6 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก23,512.5624,874.00-5.8 %0.066.0597.48-47.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,054.625,394.78-33.1 %0.01,088.52239.1078.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,607.492,169.5416.8 %5.0499.0317.9496.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,464.202,115.0038.9 %5.0513.4586.9383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 713,185.4730,352.00-130.2 %0.03,943.37287.3892.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก44,977.0531,854.0029.2 %5.03,617.661,417.2260.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,962.807,683.98-28.9 %0.02,547.051,735.6031.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก9,373.576,303.8832.7 %5.01,754.081,316.9224.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,385.032,153.0050.9 %5.0342.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,336.421,869.0056.9 %5.01,126.54738.4134.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,101.322,367.0023.7 %5.0496.48424.9514.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,746.4495,854.90-440.1 %0.06,745.457,013.95-4.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,644.471,030.0077.8 %5.01,867.39569.4769.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,399.81860.0074.7 %5.0841.30666.0420.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,920.163,174.0035.5 %5.01,449.81196.8586.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 33,496.6025,529.5123.8 %5.02,184.431,951.9810.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,885.14754.0060.0 %5.0378.75772.35-103.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,282.894,453.0015.7 %5.01,563.921,644.13-5.1 %0.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,021.531,937.0051.8 %5.01,050.48606.4642.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,506.762,940.0034.8 %5.01,849.173,485.06-88.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก15,948.1420,815.53-30.5 %0.01,922.77688.0864.2 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก325,775.41233,219.3128.4 %5.0850.321,387.80-63.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 15,528.6616,282.00-4.9 %0.04,809.334,479.006.9 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,381.643,582.75-5.9 %0.0898.35552.0638.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,926.055,600.8437.3 %5.01,469.04193.8086.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)15,562.5720,600.00-32.4 %0.06,139.353,089.8749.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,042.1413,268.00-32.1 %0.03,955.83323.0091.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,762.53809.0083.0 %5.092.532.8596.9 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก714,199.815,094.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,443.96738.0078.6 %5.0860.3245.6494.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,981.20679.0077.2 %5.0670.16294.1156.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,491.873,959.0011.9 %5.0947.26618.7434.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,381.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,635.382,074.06-26.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,210.874,466.00-6.1 %0.0813.232.8599.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,990.881,357.0072.8 %5.0521.70267.1548.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก8,188.0514,543.63-77.6 %0.02,229.48160.7692.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,394.849,126.5131.9 %5.02,322.251,133.3551.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,087.581,755.0043.2 %5.0803.29464.7042.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,321.982,750.0036.4 %5.01,183.59922.9222.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,197.472,056.0051.0 %5.01,145.57135.1488.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,542.623,047.7632.9 %5.01,088.53391.6864.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,676.794,187.9210.5 %5.0955.40123.6087.1 %5.0
สพ.พิษณุโลก25,628.196,436.0074.9 %5.0551.60526.724.5 %2.0
รจจ.พิษณุโลก 66,983.8063,512.005.2 %2.51,402.321,238.2811.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก26,733.1622,910.2714.3 %5.0884.10711.6119.5 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 67,327.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,578.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,498.1014,741.99-1.7 %0.03,180.51542.7582.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,000.98480.0084.0 %5.0670.17440.0434.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,801.592,980.0021.6 %5.0955.40725.9324.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,545.3516,940.0017.5 %5.02,125.87903.5057.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,443.311,563.0054.6 %5.0727.20395.8345.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,453.063,780.0041.4 %5.01,487.84799.3746.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,493.731,532.0056.2 %5.01,002.26252.4674.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,834.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5879.33113.0487.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,913.099,659.4046.1 %5.03,327.281.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 161,156.1712,675.0079.3 %5.01,169.44672.4142.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 343,766.4613,032.8070.2 %5.02,024.451,687.1716.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2331,743.0618,660.3994.4 %5.02,603.77941.9563.8 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล29,798.7622,005.8626.2 %5.0553.752,107.80-280.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 775,756.354,733.9893.8 %5.0357.531,129.97-216.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก27,758.323,756.2286.5 %5.0963.911,355.72-40.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย56,706.35169.0099.7 %5.01,043.99944.159.6 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก74,655.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,776.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว22,087.7319,145.0013.3 %5.0887.71397.6555.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก131,560.8680,675.0238.7 %5.01,039.07169.4883.7 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก294,436.9738,139.0087.0 %5.04,051.48750.1481.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,561.6734,085.00-83.6 %0.02,447.863,209.35-31.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก9,153.6020,751.00-126.7 %0.03,142.26217.5893.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก17,508.6119,050.54-8.8 %0.02,422.19997.2958.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,330.141.00100.0 %5.01,352.43312.5576.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก29,790.4613,240.5855.6 %5.02,051.06233.7188.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,526.052,660.0024.6 %5.0879.35698.0920.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,933.138,076.00-63.7 %0.01,269.5834.0997.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,607.07438.0083.2 %5.01,272.3532.0597.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,047.65748.0075.5 %5.0445.54130.5170.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 653,017.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.511,492.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก55,510.6519,278.0065.3 %5.012,221.422,544.5179.2 %5.0
รวม 3,822,514 1,122,583 70.63 % 133,415 66,651 50.04 %