จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,699.071,143.0069.1 %5.0466.46102.4678.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,057.981,901.0037.8 %5.0543.73172.8068.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,869.881,926.0032.9 %5.0412.9552.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,305.4813,583.0044.1 %5.02,710.35651.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,155.09766.0081.6 %5.0273.3193.5065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,165.481,043.0075.0 %5.0368.7796.4373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,635.10558.0084.6 %5.0222.3879.8664.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,073.51610.0085.0 %5.0333.2695.3071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,956.89729.0081.6 %5.0201.3379.6160.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,977.14429.0091.4 %5.0221.1750.8677.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,486.661.00100.0 %5.0219.9839.9081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,959.25454.0088.5 %5.0252.4680.0768.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,133.65461.0088.8 %5.0178.6679.1755.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,084.222,813.0031.1 %5.01,055.96965.708.5 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,496.652,583.0026.1 %5.0633.11689.22-8.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,316.421,775.0046.5 %5.0656.62170.3274.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,026.131.00100.0 %5.0313.320.9599.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,120.482,060.0059.8 %5.01,412.641,448.75-2.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,247.743,816.00-69.8 %0.0515.231,040.41-101.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,515.481.00100.0 %5.01,151.040.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,588.982,214.0038.3 %5.0640.86117.6081.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,135.189,838.00-37.9 %0.01,309.17140.0089.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,446.531,103.0068.0 %5.0441.73122.8472.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,702.46280.0083.6 %5.050.6089.98-77.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,382.901,162.0065.7 %5.0732.69110.7484.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,094.111,032.0066.6 %5.0561.54421.0625.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,505.632,864.0018.3 %5.0770.72405.8447.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร13,443.321,298.0090.3 %5.01,284.152,767.47-115.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,103.895,498.009.9 %4.51,246.121,005.1619.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,436.752,446.0028.8 %5.0732.69681.137.0 %3.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,065.5610,302.92-69.9 %0.01,417.26148.8589.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,238.562,147.0033.7 %5.0697.77481.2231.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,987.593,227.8919.1 %5.0884.81489.5044.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,527.413,415.0024.6 %5.01,132.02768.7132.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,392.752,152.0051.0 %5.0846.785,066.65-498.3 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,050.353,443.00-12.9 %0.0580.56283.7251.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,796.782,146.0080.1 %5.0713.67582.3518.4 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,486.7430,038.9317.7 %5.0742.81701.215.6 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,754.201,177.0057.3 %5.0447.45207.8553.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,562.491,591.5055.3 %5.0732.69388.2047.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร10,802.32649.8094.0 %5.0504.49351.3230.4 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,507.264,680.27-3.8 %0.0884.81598.6332.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,773.752,766.0026.7 %5.0827.80142.8282.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,643.155,338.94-15.0 %0.0789.73144.7681.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 125,674.4014,049.2545.3 %5.01,197.96227.8381.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 232,232.5112,595.9860.9 %5.01,307.97700.5046.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร552.364,226.39-665.2 %0.0206.73741.06-258.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,557.7220,557.004.6 %2.0720.241,442.35-100.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร35,528.7418,464.2648.0 %5.0601.701.0099.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร134,607.8056,707.9957.9 %5.0887.761,618.70-82.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,392.187,194.53-33.4 %0.0755.000.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,064.642,272.6425.8 %5.0618.62213.2165.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,925.805,299.99-7.6 %0.01,494.52590.9060.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,852.18455.0084.0 %5.0492.42203.4958.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,745.1417,843.00-0.6 %0.03,499.353,610.44-3.2 %0.0
รวม 532,844 297,130 44.24 % 42,898 31,557 26.44 %