จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,141.56666.0078.8 %5.0533.82217.8859.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,103.9613,663.6732.0 %5.081.95104.50-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์8,400.115,310.1336.8 %5.0144.3748.3366.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,853.093,383.1930.3 %5.0895.13264.2570.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,252.031,689.1248.1 %5.0819.420.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,581.318,686.0025.0 %5.02,947.55999.3566.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,267.85601.0085.9 %5.0368.3557.1084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน5,399.071,034.0080.8 %5.0326.8264.6880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,913.98160.0096.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,269.0297.0097.7 %5.0344.0597.2271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,925.51520.0086.8 %5.0329.696.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,586.18504.0089.0 %5.0326.3223.7592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ5,080.26674.0086.7 %5.0523.3780.0184.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0460.4679.8182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,943.56748.0081.0 %5.0385.2479.3079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,988.52666.0086.6 %5.0285.9232.3588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,977.08577.0085.5 %5.0416.35112.7372.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,381.034,536.0015.7 %5.01,427.57728.4049.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,898.882,420.0050.6 %5.01,218.40598.0050.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,279.601,362.0058.5 %5.0838.08536.3036.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,570.19950.0073.4 %5.0704.97764.75-8.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,926.313,141.0064.8 %5.02,131.171,396.5034.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,118.783,295.00-55.5 %0.0517.10516.470.1 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,485.082,181.6260.2 %5.01,503.64905.5639.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์7,742.203,588.0053.7 %5.01,136.951,149.59-1.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,843.8111,310.0011.9 %5.01,373.23180.5086.9 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์71,086.0421,715.6069.5 %5.0678.74208.2569.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,732.4113,178.00-3.5 %0.04,635.273,999.4013.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,171.001,141.6064.0 %5.0781.03411.4047.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,670.03815.0051.2 %5.075.5963.8415.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,547.39850.0076.0 %5.0952.170.01100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,688.18798.0078.4 %5.0762.01512.7332.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,404.464,071.987.5 %3.51,028.23927.349.8 %4.5
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,950.944,482.9049.9 %5.01,674.782,196.70-31.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,785.323,802.6820.5 %5.0815.20327.9059.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,991.381,212.0079.8 %5.01,161.71144.8087.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,197.0011,511.7212.8 %5.01,221.11199.5083.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,644.692,208.0079.3 %5.0743.00323.0156.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,060.723,705.0026.8 %5.0990.21747.2224.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,458.004,482.0030.6 %5.01,902.97927.3551.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,338.351,254.6080.2 %5.0990.20386.5561.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,697.012,984.0047.6 %5.0598.25225.0562.4 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,228.893,973.0051.7 %5.02,443.23679.7572.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์53,517.4130,379.0043.2 %5.01,276.731,252.101.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,327.971,104.0066.8 %5.0609.89198.5567.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์7,172.531,952.8972.8 %5.0890.711,267.70-42.3 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,014.371,586.0060.5 %5.0819.42384.5553.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,732.982,976.0437.1 %5.0997.00558.5444.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,200.391,208.0071.2 %5.0971.19315.9867.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์14,874.499,095.0638.9 %5.05,363.89370.4293.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)29,660.268,661.6070.8 %5.02,723.461,043.1161.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 124,704.6014,900.0039.7 %5.01,596.33423.7073.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,470.5812,996.0049.0 %5.01,787.60869.9251.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 352.331.0098.1 %5.0225.990.9599.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,303.843,950.008.2 %4.0390.61906.97-132.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์33,445.8013,379.9960.0 %5.0349.32646.99-85.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์40,694.2021,743.0046.6 %5.0840.41316.0262.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี42,338.6515,484.0063.4 %5.01,100.501,289.82-17.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์199,936.3086,500.0056.7 %5.01,824.671,158.1836.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์24,650.7325,278.40-2.5 %0.01,115.85365.0067.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน47,984.0318,072.0062.3 %5.0944.67885.406.3 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์9,816.2021,918.00-123.3 %0.02,619.003,163.91-20.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,341.922,533.0024.2 %5.0895.48707.7521.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,928.271,119.0061.8 %5.0685.95349.2149.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์24,925.842,776.0088.9 %5.06,012.145,102.4615.1 %5.0
รวม 932,674 451,562 51.58 % 75,534 42,901 43.20 %