จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,837.40359.0087.3 %5.0445.30114.9574.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,945.337,143.9048.8 %5.052.8956.05-6.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี8,732.027,038.9219.4 %5.0825.62104.9087.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,469.042,042.0041.1 %5.0692.51104.7984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี23,930.7523,208.003.0 %1.52,963.971,376.5553.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,965.241,036.0082.6 %5.0377.3159.8584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,475.451,326.0075.8 %5.0312.5395.9069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,519.591,464.0067.6 %5.0355.73117.8066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,133.77429.0089.6 %5.0886.8436.0195.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,661.09647.0086.1 %5.0314.2348.4984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,323.83580.0086.6 %5.0281.9657.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,392.64571.0089.4 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,356.00531.0087.8 %5.0476.60114.9575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,769.63518.0089.1 %5.0284.3147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,026.524,464.0144.4 %5.01,415.11951.0532.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,444.482,154.0051.5 %5.0863.66331.9861.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,454.36694.0079.9 %5.0692.53546.2221.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,396.224,091.0036.0 %5.01,814.441,618.3310.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,413.617,966.00-24.2 %0.01,977.63486.4075.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,465.263,725.00-7.5 %0.0543.31416.1023.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,572.603,670.9019.7 %5.01,351.331.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,296.161,957.1663.0 %5.01,415.12611.7856.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,850.101,738.0054.9 %5.0825.62943.35-14.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,047.6874,284.96-639.3 %0.01,472.530.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,118.882,871.5130.3 %5.0939.72730.0822.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,901.316,458.05-9.4 %0.01,569.211,211.3522.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,049.6812,682.9421.0 %5.05,338.431,947.5563.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,721.219,744.3916.9 %5.04,410.081,304.3570.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,034.021,270.0068.5 %5.0787.58118.9784.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,314.901,018.4069.3 %5.0616.45747.43-21.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,080.194,003.8034.2 %5.01,017.47607.6640.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,964.6124,771.00-315.3 %0.01,624.302,989.80-84.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,980.034,566.89-14.7 %0.0768.56190.0075.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี11,251.4812,181.86-8.3 %0.01,947.9355.2997.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,268.301,929.0082.9 %5.0654.47490.7525.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,971.513,495.0012.0 %5.0882.67347.7060.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,025.981,625.0067.7 %5.0958.74475.0050.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,621.884,464.0032.6 %5.01,586.26526.2966.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,269.524,373.66-2.4 %0.0730.5332.3095.6 %5.0
สพ.ราชบุรี50,186.7923,012.3254.1 %5.01,039.82351.5066.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี29,561.636,291.0078.7 %5.01,039.82713.1531.4 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ48,917.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 134,006.44200,532.00-49.6 %0.01,496.52747.2750.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,950.89780.0073.6 %5.0483.34499.45-3.3 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี30,846.4834,691.64-12.5 %0.01,865.121,287.5031.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,139.322,610.6067.9 %5.0692.51476.3931.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรีไม่ครบ6,064.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,651.771,412.4061.3 %5.0768.58202.6873.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,164.233,115.0025.2 %5.01,032.73558.6945.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,221.965,075.15-20.2 %0.01,081.17216.7780.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี37,449.7716,564.7955.8 %5.04,751.94403.7191.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 186,115.8215,732.4481.7 %5.01,609.32887.3044.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 255,059.5212,143.7177.9 %5.0984.31996.60-1.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)9,904.797,859.0020.7 %5.03,789.88571.5484.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,335.364,522.0015.2 %5.0340.2088.3874.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง29,334.9611,773.3859.9 %5.0101.75650.35-539.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,485.3118,717.00-63.0 %0.01,933.912,002.60-3.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี66,524.578,420.0387.3 %5.026,449.6224.0699.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,380.641,382.0059.1 %5.01,234.4174.1494.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี214,082.4799,095.1253.7 %5.01,526.11409.1873.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,488.693,659.0018.5 %5.01,162.11666.9742.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,978.14715.0076.0 %5.0502.35153.1669.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีไม่ครบ15,823.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,686.99ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,049,922 725,198 30.93 % 98,582 32,055 67.48 %