จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 66,620.4622,539.0066.2 %5.0262.29179.1831.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,833.98629.0077.8 %5.0719.8164.4191.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี10,910.0512,024.40-10.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,383.3220,492.50-42.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04123.5028.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,280.462,470.0078.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,891.583,535.259.2 %4.5668.78407.1339.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,445.871,650.0052.1 %5.0928.9873.7192.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี11,428.3420,117.45-76.0 %0.02,697.461,528.5543.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี2,424.91189.0092.2 %5.0914.8774.3291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,233.61576.0086.4 %5.0414.1979.9180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,392.64281.0093.6 %5.0286.8486.2469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,168.47337.0091.9 %5.0357.7679.5777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,287.67604.0085.9 %5.0340.1282.4675.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,735.151,209.0074.5 %5.0340.2078.9176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,057.39561.0086.2 %5.0690.3992.1586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,580.0183.0098.2 %5.0454.7377.9082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1688.3573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,290.361,416.0067.0 %5.0322.4679.7075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,282.73673.0084.3 %5.0250.1382.2367.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,204.76529.0087.4 %5.0304.1940.7786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,226.04536.0087.3 %5.0415.5781.1080.5 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,933.634,207.00-6.9 %0.01,823.86207.9288.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,416.176,750.58-5.2 %0.01,746.671,677.214.0 %2.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,627.012,478.0046.4 %5.01,024.0628.0297.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,107.522,066.0049.7 %5.01,976.52474.0776.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,411.771,452.0057.4 %5.0805.76222.7972.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13243,205.59245,733.02-1.0 %0.096,563.8766,880.5030.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,232.501,264.0060.9 %5.0852.77990.56-16.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,296.633,621.0042.5 %5.02,214.531,862.8915.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,165.493,478.14-60.6 %0.0617.64366.3340.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,175.512,640.6857.2 %5.01,610.74586.6063.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,333.683,855.0011.0 %5.0754.48590.6521.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,993.7313,958.00-132.9 %0.01,385.37104.6092.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,694.012,518.0031.8 %5.0554.40113.9879.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,745.001,506.0059.8 %5.01,081.1132.2797.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,327.99868.0073.9 %5.0909.97190.0079.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,103.244,343.00-5.8 %0.0696.96195.5871.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,273.893,303.0037.4 %5.01,632.43663.2959.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,424.316,604.00-2.8 %0.01,575.53661.4758.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,724.672,834.0023.9 %5.01,252.26303.5475.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,633.067,965.48-71.9 %0.01,314.52196.2385.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,698.812,649.0077.4 %5.01,099.981,217.93-10.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,189.754,145.351.1 %0.51,252.26659.3047.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,420.832,653.0040.0 %5.01,351.11281.5279.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,849.033,876.5820.1 %5.01,461.43211.8485.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,473.304,417.42-27.2 %0.0463.3097.6478.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,526.039,821.0014.8 %5.0593.871,012.17-70.4 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี137,426.5949,236.1764.2 %5.01,574.311,198.3123.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,983.671,436.0051.9 %5.0776.85139.0682.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,673.758,349.52-78.6 %0.01,034.99918.0311.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,176.452,221.2530.1 %5.0921.44422.0054.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,705.586,375.814.9 %2.0788.82397.9749.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,795.992,991.0021.2 %5.01,080.96257.7876.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,749.805,377.0069.7 %5.06,455.10564.0991.3 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"8,795.482,902.0067.0 %5.045.18231.03-411.4 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี134,013.885,775.2495.7 %5.0959.47215.2977.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 252,364.6819,488.0062.8 %5.010,739.71662.5693.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 416,906.5911,092.5034.4 %5.01,396.17610.4156.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 125,527.8964,176.27-151.4 %0.01,927.17685.2364.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 311,270.516,948.8638.3 %5.02,548.68869.2565.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,684.214,862.2964.5 %5.0408.83919.24-124.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี854.724,622.74-440.8 %0.0337.77145.3957.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี35,652.3640,534.00-13.7 %0.01,341.163,980.13-196.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี92,884.4134,965.6862.4 %5.01,148.031,011.7511.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี49,574.5846,328.006.5 %3.01,422.441,624.70-14.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี7,396.9821,187.00-186.4 %0.0844.87179.5578.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,722.0028,895.995.9 %2.51,209.08575.1752.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,542.2512,586.007.1 %3.5981.24570.9541.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี46,304.2416,067.0065.3 %5.02,563.321,942.8224.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,051.722,666.0034.2 %5.01,195.21353.4070.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,561.169,535.5438.7 %5.03,483.251,696.4051.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี2,633.652,019.0023.3 %5.0871.93586.8532.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี25,081.5818,460.0026.4 %5.05,566.449,017.00-62.0 %0.0
รวม 1,306,996 868,558 33.55 % 189,113 113,003 40.25 %