จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,759.37751.0072.8 %5.0452.3749.7889.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,574.9713,320.9431.9 %5.086.62245.10-183.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,588.152,234.0037.7 %5.0794.65123.0084.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,500.151,518.0056.6 %5.0680.56145.0878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,454.154,904.0053.1 %5.02,486.521,031.7058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,381.12642.0085.3 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,270.601,635.0061.7 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,507.31856.0081.0 %5.0231.14109.6152.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,299.571,335.0069.0 %5.0403.37100.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,609.12903.0080.4 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,723.18744.0087.0 %5.0297.5176.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,231.49830.0080.4 %5.0200.4683.0458.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,123.57620.0085.0 %5.0323.0669.7178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,411.391,409.0074.0 %5.0306.3061.7579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,054.16516.0087.3 %5.0330.5946.3286.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,572.675,139.4040.0 %5.01,174.971,388.86-18.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,342.321.00100.0 %5.0623.51273.7256.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,375.862,549.0041.7 %5.0984.81668.8032.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,703.131,441.0069.4 %5.0755.65651.9813.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,202.911,803.0043.7 %5.0566.46654.82-15.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,278.143,208.0025.0 %5.01,041.861,921.56-84.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี17,283.983,796.0078.0 %5.0623.96302.5051.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,582.142,598.0043.3 %5.01,232.021,627.19-32.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,319.303,158.1226.9 %5.01,003.83386.2561.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,367.2019,602.00-46.6 %0.01,517.26139.7990.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง13,966.5211,351.0618.7 %5.04,209.604,695.85-11.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี4,092.281,649.0059.7 %5.0946.78963.69-1.8 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี10,159.496,466.0036.4 %5.03,304.771,166.4564.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,556.991,289.0063.8 %5.0870.7296.6188.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,579.00751.0079.0 %5.0623.51426.4931.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,745.913,826.30-2.1 %0.0794.65553.8330.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี10,280.4548,911.00-375.8 %0.01,688.412.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,877.193,731.0071.0 %5.01,289.071,655.00-28.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี5,064.361,548.0069.4 %5.0927.77220.0976.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,226.118,719.77-40.1 %0.01,365.1367.9295.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,175.1711,194.3321.0 %5.02,120.57464.6078.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,273.421,793.0075.3 %5.0813.67560.5031.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,720.683,681.2322.0 %5.0813.67801.981.4 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,513.394,525.0017.9 %5.01,155.96345.9470.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,259.422,510.0052.3 %5.01,346.12789.8341.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,327.532,881.0013.4 %5.0604.49112.1081.5 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,907.509,216.00-16.5 %0.0433.79646.00-48.9 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 86,067.156,388.4892.6 %5.01,356.02887.1034.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,787.27710.0074.5 %5.0433.35116.3773.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี5,263.512,392.0054.6 %5.0766.68679.6211.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,336.6919,662.9937.3 %5.02,029.272,256.40-11.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,867.201,007.0074.0 %5.0604.49433.1728.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,653.324,951.00-6.4 %0.0927.77668.9427.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,043.691,615.0060.1 %5.0591.03285.0051.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,624.693,859.00-6.5 %0.0870.72850.002.4 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,591.764,743.00-3.3 %0.0536.84242.5054.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)9,184.896,982.0024.0 %5.02,135.28553.5074.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 329,330.731.00100.0 %5.01,409.651,279.789.2 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1275,096.4416,197.8594.1 %5.0951.040.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 263,864.4812,927.0779.8 %5.01,113.68403.6663.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,327.568,472.00-15.6 %0.0354.70727.19-105.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,415.6422,654.007.2 %3.5747.11536.0328.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง34,469.8411,944.8865.3 %5.0766.16470.4638.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง64,538.2918,944.9270.6 %5.0698.39494.4429.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี80,636.4597,036.00-20.3 %0.01,341.471,996.36-48.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี28,494.5956,077.00-96.8 %0.0946.57902.504.7 %2.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี123,553.3342,636.2465.5 %5.0813.781,585.66-94.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี20,797.5624,221.00-16.5 %0.01,885.852,384.80-26.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,451.083,503.8521.3 %5.0808.48862.82-6.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,915.849,239.00-56.2 %0.02,281.97113.3095.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,341.501,082.0067.6 %5.0623.51311.1250.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี38,287.8111,866.0069.0 %5.03,881.554,449.65-14.6 %0.0
รวม 1,235,183 588,669 52.34 % 69,148 47,390 31.47 %