จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม4,012.572,692.2032.9 %5.0764.94252.8067.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,217.241,972.0038.7 %5.0536.7596.8182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,047.2327,535.828.4 %4.06,012.47502.9191.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,873.8514,999.7139.7 %5.02,609.49684.9573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 224,789.9724,232.002.3 %1.02,391.55938.6260.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,292.231,126.0078.7 %5.0197.2697.0350.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน26,395.152,959.0053.7 %5.0384.2555.0985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,183.52448.0489.3 %5.0187.9296.2548.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,878.981,444.0075.4 %5.0281.0564.6077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,327.06727.0083.2 %5.0363.2395.0073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,483.461,285.0092.7 %5.0275.2696.9064.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,900.191,966.0089.6 %5.0389.94106.4072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,413.79891.0079.8 %5.0334.7565.2980.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,181.737,998.7643.6 %5.02,361.441,709.2927.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,981.264,457.00-11.9 %0.0783.24657.5316.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,773.561,620.0057.1 %5.0778.16225.2871.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม6,259.841,742.0072.2 %5.0860.02793.467.7 %3.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,623.872,301.0036.5 %5.0613.59154.0574.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,413.412,131.0037.6 %5.0574.78354.2538.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,349.101,405.0058.0 %5.0593.78468.0921.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 76,086.563,462.0043.1 %5.02,304.391,444.9537.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,221.386,442.6047.3 %5.01,696.731,757.34-3.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,442.963,491.67-1.4 %0.0480.85742.18-54.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,065.563,527.0030.4 %5.01,164.26748.9535.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม4,295.361,758.0059.1 %5.0634.4182.1387.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม14,885.5817,583.17-18.1 %0.01,848.84378.6679.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,789.231,340.0064.6 %5.0726.90663.338.7 %4.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)15,299.567,850.1948.7 %5.0671.78551.3117.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,752.411,298.0065.4 %5.0707.8996.8186.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,166.921,148.0063.8 %5.0498.7260.8087.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมไม่ครบ3,558.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ304.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,797.954,005.2330.9 %5.01,281.99563.5456.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,194.412,114.0065.9 %5.01,126.25371.4667.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,226.5412,785.7610.1 %5.03,179.97129.2595.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,659.761,732.9085.1 %5.0707.89242.6465.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,936.142,797.6228.9 %5.0783.96229.9070.7 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,079.492,615.0035.9 %5.0993.12157.6184.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,337.104,435.0039.6 %5.01,505.47518.6865.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม7,356.866,272.0014.7 %5.0936.07136.4585.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา55,756.5319,440.0065.1 %5.01,173.16487.0458.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,148.0252,318.97-126.0 %0.0786.19727.457.5 %3.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร29,234.1635,140.53-20.2 %0.01,815.44609.2066.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี18,899.6316,580.2012.3 %5.01,050.61418.0260.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,781.5316,073.0026.2 %5.01,044.74530.5649.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,234.927,413.0027.6 %5.01,123.18769.5031.5 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม167,858.45180,078.00-7.3 %0.01,777.401,557.0512.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมไม่ครบ1,269.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ257.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม13,021.251,620.0087.6 %5.01,202.31113.8690.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,912.962,447.0037.5 %5.0631.83585.117.4 %3.5
สปส.จ.นครปฐม13,865.0913,136.795.3 %2.52,115.081,062.8549.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,629.952,595.0028.5 %5.0650.85238.6763.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม12,869.465,010.8161.1 %5.0602.35475.1121.1 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 138,929.3414,771.2362.1 %5.01,155.27648.8543.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 239,387.379,193.8776.7 %5.0936.84721.5323.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,874.669,264.86-34.8 %0.0398.77262.5334.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม65,869.7414,498.0578.0 %5.0461.36567.47-23.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม162,399.3956,936.0064.9 %5.0934.671,141.52-22.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม17,142.9512,116.6729.3 %5.0370.32970.15-162.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม37,397.6034,141.998.7 %4.0576.42482.5616.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)56,942.3621,847.2061.6 %5.0472.07557.33-18.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล30,202.4117,928.0040.6 %5.0474.78231.9051.2 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง31,999.1329,372.238.2 %4.0673.10515.9623.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,170.7320,217.04-120.5 %0.01,207.432,512.89-108.1 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,272.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 5,053.153,127.2038.1 %5.0745.931,081.45-45.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,932.461,149.0060.8 %5.0384.61184.2552.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 769,622.3053,675.6022.9 %5.019,372.7512,875.1533.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม45,342.8724,038.9847.0 %5.05,626.684,825.0014.2 %5.0
รวม 1,318,470 862,722 34.57 % 90,308 51,544 42.92 %