จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,861.151,269.0055.6 %5.0166.3697.2541.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,766.341,548.0044.0 %5.0462.4191.1380.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,374.371,617.0052.1 %5.0481.4232.4993.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 231,580.7927,731.0012.2 %5.03,309.57712.2678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 127,474.8119,852.0027.7 %5.03,037.69711.5576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 15,851.726,862.37-17.3 %0.0279.31122.5556.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,752.257,515.48-58.1 %0.01,013.851,087.58-7.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,656.173,071.0016.0 %5.0709.61540.5623.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,076.811,325.0056.9 %5.0367.33171.6753.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,293.681,481.0055.0 %5.0443.39307.3230.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,546.861,788.0049.6 %5.0533.38268.1949.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,583.592,129.00-34.4 %0.0287.15213.7525.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,842.063,267.7532.5 %5.01,051.88896.4414.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร11,470.2715,581.00-35.8 %0.01,165.98509.4556.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,871.691,921.0050.4 %5.0633.55324.1448.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,743.351,008.0073.1 %5.0633.5564.3289.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,190.311,220.0061.8 %5.0367.33375.34-2.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,069.173,553.5712.7 %5.0728.63523.1528.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร9,738.2037,669.00-286.8 %0.01,566.731,618.84-3.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,908.555,338.00-36.6 %0.0690.60324.2353.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,284.241,543.0053.0 %5.0470.5997.1779.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,427.1313,883.01-155.8 %0.01,136.0942.2496.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,126.701,139.0063.6 %5.0386.35388.55-0.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,796.68600.0084.2 %5.0652.57391.1740.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,889.932,737.0029.6 %5.0690.60367.0546.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,663.963,483.184.9 %2.0576.50181.7068.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,285.044,506.00-5.2 %0.0519.45124.8276.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,607.292,567.0077.9 %5.0593.43246.7658.4 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 64,150.9971,128.90-10.9 %0.0979.27834.5414.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,991.711,363.0054.4 %5.0329.30153.0253.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,761.0114,321.52-46.7 %0.02,211.88533.5075.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,001.843,952.001.2 %0.5804.69369.6354.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,292.5824,808.00-167.0 %0.01,706.70588.1465.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,875.511,448.0049.6 %5.0386.3455.8485.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,320.388,355.81-14.1 %0.02,101.1096.4895.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร16,011.216,852.3657.2 %5.0300.69385.90-28.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,068.639,359.3257.6 %5.0782.19497.0936.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,365.823,724.5377.2 %5.0259.09346.18-33.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร76,049.2885,444.00-12.4 %0.01,151.06774.0332.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว41,866.9322,788.0045.6 %5.0383.52430.53-12.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,219.509,014.1919.7 %5.01,081.29967.5810.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,449.423,635.5833.3 %5.0785.68945.46-20.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,562.82459.0082.1 %5.0253.2149.0580.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร71,889.9233,000.0054.1 %5.015,240.682,920.2880.8 %5.0
รวม 541,611 475,860 12.14 % 51,712 20,779 59.82 %