จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,400.591,371.0059.7 %5.0259.39103.2760.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,887.311,482.0061.9 %5.0323.27138.8457.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,072.651,832.0040.4 %5.0405.3627.9393.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,233.7517,397.00-31.5 %0.01,628.821,107.2732.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,442.331,671.0062.4 %5.0193.6495.0050.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,285.93340.0092.1 %5.0164.26134.5418.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,639.41417.0088.5 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,706.90316.0091.5 %5.0144.6547.5067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,150.17167.0094.7 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,412.13808.0081.7 %5.0208.1395.0054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้3,121.64116.0096.3 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,405.481,756.0048.4 %5.0506.88450.9811.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,381.151,404.0068.0 %5.0697.041,338.92-92.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,189.02414.3587.0 %5.0506.88283.1044.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,088.101,052.0065.9 %5.0487.86437.5310.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,406.131,961.0042.4 %5.0620.951,380.31-122.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,758.364,362.00-148.1 %0.0354.23353.580.2 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,111.512,638.0035.8 %5.0830.15570.5831.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,462.6413,550.27-8.7 %0.0868.18178.2979.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,997.981,716.0057.1 %5.0544.63178.9167.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,378.071,055.0068.8 %5.0582.95113.9180.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,071.95574.0081.3 %5.0373.77334.1310.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,797.633,168.0016.6 %5.0601.96206.2865.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง12,721.3917,874.00-40.5 %0.01,039.332,031.64-95.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,772.364,207.0011.8 %5.0667.441,136.33-70.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,284.592,991.008.9 %4.0544.91186.2165.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,679.7011,426.69-71.1 %0.01,115.37144.4587.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,471.942,713.0039.3 %5.0430.82347.9819.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,700.502,198.0040.6 %5.0620.98216.7065.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,406.191,849.0045.7 %5.0506.88548.38-8.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,183.741,571.0062.4 %5.0620.98205.4866.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,295.652,129.0050.4 %5.0430.8258.3686.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,575.011,848.0048.3 %5.0640.84252.2360.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 44,115.6643,612.441.1 %0.5660.10787.02-19.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,725.23852.0068.7 %5.0278.6964.7076.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,127.52928.0070.3 %5.0288.63284.201.5 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,795.474,636.60-22.2 %0.0570.95397.0130.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,288.932,921.0011.2 %5.0449.8338.2691.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,377.164,681.7512.9 %5.0553.85114.0979.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง48,028.3618,089.1962.3 %5.01,020.58507.5750.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง1,972.024,067.06-106.2 %0.0171.58422.91-146.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง17,378.451.00100.0 %5.0428.420.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,121.951.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ13,915.1313,990.00-0.5 %0.0368.70459.80-24.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,994.1216,011.75-167.1 %0.0977.461,727.18-76.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,480.552,331.0033.0 %5.0506.88335.3533.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,843.72680.0082.3 %5.0316.72138.9156.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,933.918,436.1953.0 %5.02,428.033,007.91-23.9 %0.0
รวม 343,590 229,613 33.17 % 26,630 21,068 20.88 %