จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,682.77937.0065.1 %5.0216.1355.1574.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,978.28906.0069.6 %5.0292.2027.6890.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,448.121,432.0058.5 %5.0358.8257.8983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,676.3521,551.0027.4 %5.02,331.45617.5073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,442.52833.0081.2 %5.0201.4195.0052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0795.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,249.91589.0086.1 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,901.715,504.96-41.1 %0.0936.04185.9780.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,704.684,255.57-14.9 %0.0577.44271.7052.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,223.191,257.0061.0 %5.0368.26312.2815.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,215.43932.0071.0 %5.0387.28479.54-23.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,941.011,154.0060.8 %5.0273.18422.10-54.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,174.87382.4088.0 %5.0368.26354.743.7 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,029.242,803.007.5 %3.5603.67551.948.6 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,830.571,467.7861.7 %5.0672.52501.0425.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,904.7712,375.194.1 %2.0902.8398.7289.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,314.841,648.0050.3 %5.0482.36388.8719.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,500.79920.0073.7 %5.0501.3765.0987.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,461.151,017.5070.6 %5.0406.29468.83-15.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,368.803,078.368.6 %4.0520.32224.6456.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,977.593,190.00-7.1 %0.01,109.81168.1584.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,271.681,555.0063.6 %5.0501.37222.0255.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม5,030.824,555.609.4 %4.51,033.8264.7693.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,268.551,211.0089.3 %5.0444.32225.6949.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,552.402,241.0036.9 %5.0596.45255.6357.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,726.533,055.0018.0 %5.0615.40155.3374.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,578.781,882.6458.9 %5.0482.36220.0354.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,942.403,036.0023.0 %5.0330.2398.1470.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,481.732,650.0076.9 %5.0520.39223.2557.1 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 41,199.2014,954.2363.7 %5.0631.20602.714.5 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,322.37907.0072.7 %5.0292.20161.1344.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,207.493,093.3526.5 %5.0729.56435.8940.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,130.951,358.1056.6 %5.0387.28283.6026.8 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,069.743,299.0018.9 %5.0653.50168.7574.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,111.821,189.0061.8 %5.0387.28258.7833.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,422.033,103.009.3 %4.5463.34397.0514.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม12,445.5413,968.27-12.2 %0.0560.60482.6013.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,302.433,411.0035.7 %5.0274.04139.3649.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม62,054.4276,810.50-23.8 %0.01,130.42427.5062.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,027.3710,563.0229.7 %5.0353.18317.1010.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,904.3016,723.921.1 %0.5936.80776.4717.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม32,319.9228,901.0010.6 %5.01,302.69589.0054.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,473.611,889.0045.6 %5.0482.36480.630.4 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,756.84973.0064.7 %5.0273.18201.5126.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,144.48123.3199.0 %5.02,678.631,719.9735.8 %5.0
รวม 376,772 267,687 28.95 % 28,013 14,396 48.61 %