จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,834.80817.0071.2 %5.0473.03218.9453.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,814.744,486.0658.5 %5.070.3048.7230.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,459.314,203.935.7 %2.5815.30179.9977.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,307.271,021.0076.3 %5.0682.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี18,573.5113,048.0029.7 %5.02,336.58721.1469.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,111.92472.0088.5 %5.0411.5561.5185.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,349.041,069.0083.2 %5.0396.33114.1971.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,925.281,324.0073.1 %5.0296.7258.8180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,836.07446.0088.4 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,350.62408.0090.6 %5.0166.6257.6865.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,355.75644.0085.2 %5.0305.7332.3089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย5,218.67877.0083.2 %5.0203.0796.0552.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,217.21665.0084.2 %5.0162.600.0999.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,655.54323.0087.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,503.715,245.4258.0 %5.01,176.601,264.90-7.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0985.80222.9477.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,080.221,967.0051.8 %5.01,043.49304.0070.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,761.813,858.0019.0 %5.0877.51677.6622.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,525.961,530.2056.6 %5.0739.24508.2531.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี11,432.052,934.0074.3 %5.03,743.791,872.9250.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,700.632,761.32-2.2 %0.0533.70357.5033.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,247.613,345.0036.3 %5.01,423.811,297.368.9 %4.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี7,406.553,252.0056.1 %5.0428.31373.9312.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี15,344.9613,104.0114.6 %5.01,556.92372.1176.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,209.3310,732.99-48.9 %0.02,728.95826.5069.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,779.142,924.0049.4 %5.0853.33500.6341.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,598.22939.0073.9 %5.0777.2746.7594.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,398.661,139.0066.5 %5.0625.14371.8940.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,618.902,396.6033.8 %5.0834.32128.9884.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,814.998,374.1814.7 %5.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,189.153,955.215.6 %2.51,024.50515.1149.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,672.291,563.0057.4 %5.0796.28375.8452.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี15,322.3913,516.0011.8 %5.03,173.28110.0096.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,806.251,473.0081.1 %5.0872.34277.5168.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,076.673,730.458.5 %4.0728.97621.7714.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,186.142,929.0030.0 %5.0967.43224.7176.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,341.032,332.0046.3 %5.01,024.48377.3663.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,381.812,395.0045.3 %5.0682.1986.3787.3 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,574.332,175.0081.2 %5.0807.18516.5136.0 %5.0
รจก.เพชรบุรี 55,762.4149,035.4012.1 %5.01,177.711,496.16-27.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,443.25979.0078.0 %5.0288.88192.4933.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,068.602,772.0545.3 %5.01,043.51408.2060.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,347.272,380.0055.5 %5.0720.22234.1567.5 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,239.794,361.9316.8 %5.01,168.45470.2759.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,893.391,479.8262.0 %5.0797.06198.4075.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,421.3512,201.0015.4 %5.03,968.53275.6593.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 175,945.8222,519.5070.3 %5.0886.93804.259.3 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 235,890.1211,803.1367.1 %5.01,684.72392.9476.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)16,668.9410,856.0034.9 %5.02,865.591,174.5059.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,945.733,240.0045.5 %5.0406.09393.303.1 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี25,178.6514,086.0044.1 %5.0782.591,630.10-108.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด322,120.9721,901.0093.2 %5.03,394.301,045.9469.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี52,031.2842,622.0018.1 %5.01,143.271,293.59-13.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี89,467.9741,575.0053.5 %5.0850.183,240.69-281.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี29,577.3634,346.06-16.1 %0.0956.552,821.68-195.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย20,575.0411,411.9644.5 %5.0602.28663.10-10.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,910.0918,406.27-68.7 %0.01,823.442,795.00-53.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,998.082,621.0034.4 %5.0682.18667.212.2 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,294.481,588.0063.0 %5.0644.15185.5671.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี18,657.1514,624.7721.6 %5.04,888.581,250.7274.4 %5.0
รวม 1,046,420 453,185 56.69 % 67,834 35,544 47.60 %