จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,918.40592.0079.7 %5.0457.631.8599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์46,126.916,159.0686.6 %5.0336.37141.6757.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,434.364,468.25-30.1 %0.0799.92276.7865.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,061.661.00100.0 %5.0628.7965.2089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,030.8810,760.0028.4 %5.02,321.221,891.4218.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,142.51762.0081.6 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,571.661,695.0062.9 %5.0521.1276.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,669.60747.3884.0 %5.0345.3664.2281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,000.05854.0078.7 %5.0276.6866.6575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,931.05337.0091.4 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,031.08513.0087.3 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,154.711,593.0069.1 %5.0593.7092.1584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,573.93494.0089.2 %5.0334.54114.0065.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,304.465,324.30-0.4 %0.0818.70275.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,757.034,062.72-8.1 %0.01,028.11487.1152.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,765.881,230.0055.5 %5.0553.24106.0080.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,682.74698.0074.0 %5.0560.7257.1789.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,032.871,863.3038.6 %5.0666.83452.0132.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,114.191,471.0064.2 %5.0952.05877.717.8 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,803.501,123.0089.6 %5.03,937.56302.7792.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1425,804.7722,031.3214.6 %5.09,492.9712,255.00-29.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,453.843,645.00-5.5 %0.0761.90785.71-3.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,868.512,780.3081.3 %5.05,287.711,469.1572.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,266.672,321.40-2.4 %0.0524.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,513.575,017.53-11.2 %0.01,064.501,267.68-19.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,352.741,469.4056.2 %5.0761.90204.2873.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,089.159,799.0118.9 %5.01,180.26292.8175.2 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน83,549.7157,235.5831.5 %5.0510.83312.5738.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,096.637,711.2036.3 %5.04,254.883,650.8514.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,664.751,417.0061.3 %5.0904.46194.1078.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,272.94838.0063.1 %5.061.6762.79-1.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,341.19201.0085.0 %5.068.2247.6430.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,817.005,865.00-21.8 %0.089.9450.0044.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,008.60776.0080.6 %5.0799.9464.5491.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,270.01600.0081.7 %5.0685.84380.0044.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,208.671,134.0073.1 %5.0856.98140.6883.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,356.282,248.0033.0 %5.01,554.90740.1952.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,003.474,872.0030.4 %5.01,427.461,391.012.6 %1.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,664.421,059.9681.3 %5.0742.89167.8377.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,924.9110,037.95-69.4 %0.01,389.43253.1881.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์12,954.7014,324.00-10.6 %0.01,871.452,674.25-42.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,615.572,189.0079.4 %5.0685.84629.868.2 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,874.622,833.4026.9 %5.0935.09510.8545.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,299.971,591.0051.8 %5.0742.87288.7861.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,910.89283.5692.7 %5.0818.94482.6041.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,726.265,270.0031.8 %5.0781.13161.1379.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,745.521,761.0083.6 %5.0748.89598.8720.0 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 56,029.7429,829.5446.8 %5.01,001.901,507.27-50.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,813.85900.0068.0 %5.0533.70395.4025.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,541.034,720.5659.1 %5.01,465.48549.5462.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,057.881,116.6063.5 %5.0590.76285.6651.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,480.836,007.3929.2 %5.01,465.481,157.1921.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,448.491,238.0064.1 %5.0761.90158.6579.2 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์62,028.69144,557.23-133.0 %0.01,941.271,138.3241.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,263.251,504.8064.7 %5.01,066.3717.6898.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 129,932.8710,071.0766.4 %5.01,342.411,222.878.9 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 231,623.7411,130.4564.8 %5.01,645.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,332.901,974.8015.3 %5.0335.03237.5029.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,345.685,840.0072.6 %5.0318.14414.25-30.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์665,304.6310,788.5498.4 %5.03,730.59449.0788.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน365,994.884,169.6298.9 %5.0877.18381.9056.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี45,669.6116,721.4863.4 %5.0824.22930.46-12.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล4,052.1621,798.00-437.9 %0.0677.131,329.88-96.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,796.221.00100.0 %5.02,212.601.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,092.613,295.0063.8 %5.0657.78693.23-5.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,668.92765.0071.3 %5.0476.67171.4364.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,646.9110,987.0037.7 %5.05,553.472,480.0855.3 %5.0
รวม 1,762,888 501,476 71.55 % 81,147 48,309 40.47 %