จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,780.291,150.0058.6 %5.0538.64250.0053.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช12,337.988,782.2528.8 %5.072.81104.21-43.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช27,457.3236,204.01-31.9 %0.0536.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช9,091.662,553.0071.9 %5.061.25397.84-549.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,864.781,909.0050.6 %5.0976.01365.3462.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,211.141,470.0054.2 %5.0304.26817.00-168.5 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช37,071.1120,560.7144.5 %5.07,261.371,413.5280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,483.1048.0098.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่4,069.60505.0087.6 %5.0227.1395.8757.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,016.21561.0086.0 %5.0372.5448.4787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,354.05774.0082.2 %5.0265.3841.6084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,257.571,998.0062.0 %5.0603.7896.8084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34119.7073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา4,088.34465.0088.6 %5.0178.0064.0764.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน4,089.63283.0093.1 %5.0274.8050.7981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,918.601,002.0079.6 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม4,088.88333.0091.9 %5.0173.8166.5061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,041.43504.0087.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,301.63353.0091.8 %5.0204.8360.4470.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,366.441,364.0068.8 %5.0462.0347.9389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,239.03430.0089.9 %5.0383.3364.6083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม4,138.97420.0089.9 %5.0407.17103.5774.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,150.79864.0079.2 %5.0337.0663.8681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา4,054.95402.0090.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,753.77316.0091.6 %5.0369.0565.3182.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์6,097.96685.0088.8 %5.0231.8737.2983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,183.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5251.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง4,076.99477.0088.3 %5.0246.6264.7673.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,828.137,005.60-20.2 %0.0766.83216.3471.8 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล4,219.316,523.00-54.6 %0.0602.79185.2569.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,678.865,966.7010.7 %5.01,812.71683.0562.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา3,075.551,204.0060.9 %5.06,382.02299.2595.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,175.231,086.0065.8 %5.0699.64301.1557.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,958.771,234.0058.3 %5.0389.33286.9026.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40172.9052.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77312.2454.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,499.623,398.0024.5 %5.01,223.221,191.152.6 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,624.411,439.0060.3 %5.0880.93800.859.1 %4.5
สำนักงานชลประทานที่ 1513,549.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,238.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 84,066.711,333.0067.2 %5.01,514.45132.0491.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช6,201.721,697.0072.6 %5.01,869.771,272.2632.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,460.775,885.90-31.9 %0.01,204.202,338.81-94.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,449.755,172.04-49.9 %0.0677.06841.40-24.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,978.595,140.4126.3 %5.02,193.034,139.24-88.7 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช5,703.362,564.0055.0 %5.01,071.08366.6465.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช9,262.4012,912.05-39.4 %0.01,307.80258.1580.3 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช130,066.93137,984.00-6.1 %0.0489.41342.0030.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,502.0115,375.11-61.8 %0.03,376.195,117.20-51.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,118.372,500.0039.3 %5.01,032.691,528.55-48.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,484.741,824.0847.7 %5.0550.45237.5056.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,908.21428.0077.6 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,384.051,811.0046.5 %5.081.46121.54-49.2 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,908.21868.0054.5 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,726.2611.0099.7 %5.0918.58825.9010.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,273.02845.0074.2 %5.0759.29515.2432.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,177.715,123.301.1 %0.5976.63683.7530.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,483.0232,901.00-287.8 %0.02,307.132,753.81-19.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,332.216,789.0018.5 %5.01,584.521,264.7220.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,272.292,762.0035.4 %5.01,128.14571.4849.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช10,051.4113,056.00-29.9 %0.01,736.6479.8195.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,451.08947.0082.6 %5.01,128.14650.0042.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,505.587,058.36-56.7 %0.01,185.20382.2467.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,021.462,434.0051.5 %5.01,413.38274.2380.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,661.862,591.8254.2 %5.01,504.55799.5746.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช4,334.244,948.00-14.2 %0.0899.95239.0073.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช26,851.104,553.2883.0 %5.0609.08370.7439.1 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 171,752.19131,370.0023.5 %5.02,307.901,857.5919.5 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 36,509.9022,039.3639.6 %5.0870.47873.95-0.4 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,477.985,533.0014.6 %5.0483.28271.0143.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,917.731,750.0040.0 %5.0595.68388.0534.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,959.703,814.0036.0 %5.01,166.18642.7544.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,286.321,531.2053.4 %5.0690.77480.1130.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,383.859,738.00-80.9 %0.01,280.27725.0743.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,784.532,940.0022.3 %5.0937.99296.4068.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช5,271.791,753.0066.7 %5.01,833.48475.0074.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช47,644.625,759.3387.9 %5.0760.84171.5577.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,386.465,418.3615.2 %5.01,063.551,082.05-1.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 24,499.6313,122.9146.4 %5.01,347.20807.2240.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)22,478.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,834.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 331,969.2112,396.0061.2 %5.02,574.84979.7761.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 141,059.5812,263.2570.1 %5.0928.42330.3464.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 245,471.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,696.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล39,266.6820,655.4147.4 %5.0510.4730.0094.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,928.9115,018.3016.2 %5.0477.93783.16-63.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,436.395,285.0017.9 %5.0305.41530.10-73.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช75,602.12101,619.00-34.4 %0.01,752.691,047.1240.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช43,717.1125,236.0042.3 %5.01,242.82518.5658.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช184,814.61477.6099.7 %5.01,171.911,950.68-66.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช471,161.00137,433.1970.8 %5.01,154.801,722.55-49.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช28,760.6412,470.0056.6 %5.0924.65836.079.6 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช47,813.3917,500.0063.4 %5.0888.35670.2524.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร42,638.4912,123.0071.6 %5.0957.381,089.96-13.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี23,306.1910,389.0055.4 %5.0766.38455.9440.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล753,144.5025,206.0096.7 %5.01,101.09512.4353.5 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,288.4318,649.0036.3 %5.0786.60480.8638.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง220,845.4436,970.4983.3 %5.01,388.06796.1442.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช20,122.7235,784.00-77.8 %0.02,455.262,345.364.5 %2.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช11,133.2619,971.30-79.4 %0.02,974.493,623.14-21.8 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช109,474.9756,256.0048.6 %5.02,072.10535.4474.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,013.374,714.76-17.5 %0.01,014.041,162.66-14.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,264.721,689.0048.3 %5.0766.83274.2764.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช44,443.7449,159.00-10.6 %0.05,603.114,448.7920.6 %5.0
รวม 3,071,179 1,227,818 60.02 % 105,845 68,364 35.41 %