จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่3,826.331,082.0071.7 %5.0412.2396.2376.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37210.23-254.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,224.981,002.0068.9 %5.0348.81142.9059.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,500.712,469.0029.5 %5.0621.3731.9694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,797.4710,869.00-0.7 %0.02,218.70870.2060.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,359.46926.0078.8 %5.0349.14112.2067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,259.62466.0089.1 %5.0332.9595.4271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,235.07502.0088.1 %5.0328.4382.3374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,226.36458.0089.2 %5.0420.3861.1785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,286.13300.0093.0 %5.0289.3763.9177.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,246.49586.0086.2 %5.0202.0932.1384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,212.851,269.0075.7 %5.0308.61227.0526.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,931.384,332.0012.2 %5.0830.4369.3591.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,403.832,159.6836.6 %5.0697.41466.4533.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,685.47699.0074.0 %5.0404.81389.503.8 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,550.411,079.8476.3 %5.0381.63163.4057.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,260.601,801.0044.8 %5.0661.55239.6963.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ไม่ครบ3,047.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ667.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,414.941,342.0060.7 %5.0659.39401.1139.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,780.701,870.0050.5 %5.0716.34352.0450.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่12,605.061,800.4085.7 %5.0963.63171.3482.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,089.171,494.6028.5 %5.0462.26407.9211.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,958.784,510.959.0 %4.51,267.951,142.729.9 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)4,246.341,815.0057.3 %5.0742.77268.7963.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,309.9811,646.6012.5 %5.01,096.8079.5992.7 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่819,425.38874,411.88-6.7 %0.04,227.04405.7090.4 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่16,381.031,875.0088.6 %5.0792.49570.0028.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,046.517,200.00-2.2 %0.080.1063.8320.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,588.181,231.0065.7 %5.0735.46139.9181.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,088.881,080.8065.0 %5.0488.25383.9521.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,634.062,848.0021.6 %5.0526.83197.6062.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.038,395.761,229.3196.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่12,190.045,063.0058.5 %5.01,001.68560.9044.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,691.082,235.0060.7 %5.0868.55140.3083.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,818.759,488.2231.3 %5.01,401.02151.0589.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,141.771,695.0046.0 %5.0678.39456.9532.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,594.962,637.6542.6 %5.0830.54868.48-4.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,074.452,322.0043.0 %5.0659.38425.5635.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,718.821,168.0075.2 %5.0849.54325.7661.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,188.872,498.0040.4 %5.0545.2841.2192.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,523.373,274.0071.6 %5.0735.46643.6312.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่62,166.4620,770.0066.6 %5.01,178.741,187.50-0.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,527.091,149.0567.4 %5.0431.24120.6572.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,796.312,869.0050.5 %5.0887.63494.6544.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,216.681,581.0050.8 %5.0583.37325.8544.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,746.113,491.4526.4 %5.0830.54442.7046.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,514.022,826.0037.4 %5.0697.47207.7970.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,021.668,578.5322.2 %5.03,017.38445.4585.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่49,815.7812,828.2874.2 %5.01,718.70744.9556.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,800.912,932.5049.4 %5.0397.89179.5554.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม25,224.7410,405.0058.8 %5.0620.00618.420.3 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก33,853.7824.4099.9 %5.0651.90870.03-33.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,252.4030,744.00-38.2 %0.0776.801,221.67-57.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่62,565.8658,989.005.7 %2.51,212.65779.9535.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่14,217.6216,553.38-16.4 %0.0597.971,136.61-90.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่264,501.8814,642.9494.5 %5.0104,790.361,143.4098.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 12,779.561,788.9686.0 %5.04,440.74595.6586.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,937.98841.0071.4 %5.0450.20282.1537.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,855.2817,900.0050.1 %5.03,148.131,684.0046.5 %5.0
รวม 1,657,312 1,182,422 28.65 % 194,024 25,263 86.98 %