จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,253.27381.0088.3 %5.0376.72228.5539.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,931.966,890.9046.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา8,235.3323,143.63-181.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,290.512,416.3826.6 %5.0604.92131.8778.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,920.751,215.0069.0 %5.0604.92155.8874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,790.358,996.918.1 %4.01,688.83717.2757.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,924.26659.0086.6 %5.0209.4464.2569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว455.02385.0015.4 %5.0475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,407.75867.0080.3 %5.0256.1454.1878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,235.42565.0089.2 %5.0321.5073.6377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,427.721,002.0077.4 %5.0356.4373.7979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,500.85361.0092.0 %5.0209.2079.8061.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,980.03385.0092.3 %5.0207.0779.2661.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาไม่ครบ2,857.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ953.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,694.90884.0067.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา4,679.885,493.00-17.4 %0.0833.11644.8322.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,561.511,187.0066.7 %5.0412.73417.03-1.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,151.14631.0080.0 %5.0566.92136.7775.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,806.041,973.0048.2 %5.0653.53706.91-8.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา7,158.114,245.0040.7 %5.01,008.04660.2534.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,155.982,514.3039.5 %5.01,023.271,071.38-4.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,997.65942.0068.6 %5.0547.87174.7168.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา8,442.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,061.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,128.961,750.0044.1 %5.0558.45132.1776.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,489.15508.0085.4 %5.0719.01127.4582.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,091.47861.0072.1 %5.0547.87456.9516.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาไม่ครบ2,176.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ224.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพังงา86,382.5110,476.0087.9 %5.023,081.831,984.4391.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,624.641,059.0077.1 %5.0566.88709.56-25.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา6,741.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5855.9888.1389.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,709.832,276.4138.6 %5.0627.132.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา6,673.753,269.0051.0 %5.0719.01264.8863.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา32,979.801,739.4394.7 %5.011,596.56143.4598.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,947.832,500.8015.2 %5.0418.29142.6665.9 %5.0
สพ.พังงา11,135.341,480.0086.7 %5.02,047.82659.3267.8 %5.0
รจจ.พังงา 60,267.4424,200.0059.8 %5.0578.55599.73-3.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,643.78783.0070.4 %5.0395.74243.4838.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,131.002,806.0076.9 %5.0900.74686.5723.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา7,560.161,121.0085.2 %5.0583.69466.4520.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,810.345,259.12-9.3 %0.0702.87504.4328.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,447.912,151.0037.6 %5.0680.98226.5266.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,383.8110,578.2114.6 %5.02,525.53652.8174.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา27,391.558,117.0070.4 %5.01,599.72522.4567.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)24,874.337,381.9470.3 %5.01,587.02747.2652.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,163.352,241.6072.5 %5.0329.83567.24-72.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,479.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,002.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง21,082.7613,635.9935.3 %5.0650.11553.3814.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,204.698,309.3548.7 %5.0663.46454.4031.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,115.6714,269.97-1.1 %0.01,511.152,245.33-48.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,672.251,828.0050.2 %5.0776.06603.0922.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,768.28400.0085.6 %5.0414.79191.6453.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,306.598,776.0842.7 %5.03,880.233,067.9620.9 %5.0
รวม 497,546 202,915 59.22 % 69,875 22,567 67.70 %