จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,856.60689.0075.9 %5.0271.29262.493.2 %1.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,825.0412,456.6537.2 %5.058.18127.73-119.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11354.45-284.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,694.183,072.0016.8 %5.0572.71215.6762.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,390.361,241.0063.4 %5.0414.68214.8248.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต33,290.7324,556.5026.2 %5.03,215.941,349.0058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,158.751,736.0066.3 %5.0391.3552.2586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,525.103,820.0073.7 %5.0346.6557.0083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,594.021,938.0057.8 %5.0318.2495.0070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,813.801,302.0077.6 %5.0307.8480.7573.8 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,995.205,595.0020.0 %5.0686.81160.6576.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,093.8546.5995.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,472.906,879.94-53.8 %0.0781.89665.9514.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต9,456.901,785.0081.1 %5.01,051.96262.4675.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,065.801,648.0059.5 %5.0705.82357.0849.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,307.612,512.0024.1 %5.0439.60301.4131.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,104.161,261.0059.4 %5.0328.34338.24-3.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,485.451,732.0050.3 %5.0458.62621.41-35.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,838.342,133.00-16.0 %0.0353.0378.5077.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,153.381,669.0059.8 %5.0708.15755.26-6.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,363.472,384.0029.1 %5.0401.5755.1086.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,721.9923,014.00-302.2 %0.01,067.13393.7363.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,942.923,888.0021.3 %5.01,029.10790.9723.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,291.743,354.0021.8 %5.0781.891,125.38-43.9 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก24,524.8216,462.1832.9 %5.0277.5064.5976.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,725.02867.0049.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,535.781,423.0059.8 %5.0496.650.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,328.681,241.4062.7 %5.0401.57221.6444.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,348.203,536.0018.7 %5.0705.82272.7361.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,952.8329,197.00-390.5 %0.01,352.372,723.64-101.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,394.71674.0087.5 %5.01,276.30197.7584.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,073.862,136.0047.6 %5.0705.82143.5579.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,826.2312,117.60-108.0 %0.01,048.1198.0690.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,236.532,057.0036.4 %5.0363.54738.33-103.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,860.645,335.82-38.2 %0.0610.74696.05-14.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,964.431,497.0062.2 %5.0705.82181.4774.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,588.112,014.5043.9 %5.0496.65270.2745.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,978.163,849.003.2 %1.5553.70161.1770.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,995.235,466.4050.3 %5.0375.97608.00-61.7 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 60,970.5234,287.0043.8 %5.0937.40730.0222.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,941.02992.0066.3 %5.0268.46410.48-52.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,965.652,415.6039.1 %5.0629.76275.2556.3 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,424.297,943.76-46.4 %0.01,048.11528.3249.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต8,083.652,008.5075.2 %5.0477.63141.5570.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,294.271,056.0067.9 %5.0438.62256.8241.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,700.163,299.00-22.2 %0.0439.60107.7375.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต39,255.1618,051.0054.0 %5.0645.60393.8239.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต27,309.922,933.5289.3 %5.0271.86105.0061.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต147,417.5879,501.0046.1 %5.0370.63974.05-162.8 %0.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,633.4322,560.008.4 %4.0285.36122.6557.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต41,309.6348,231.14-16.8 %0.0640.16299.2253.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,915.7113,357.0125.4 %5.0355.68487.61-37.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,555.7014,580.00-7.6 %0.01,001.18741.9825.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,603.704,345.00-20.6 %0.0496.65292.3741.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,890.76529.0081.7 %5.0287.47120.9857.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 40,374.7348,036.78-19.0 %0.08,539.309,095.14-6.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,605.7713,860.0064.1 %5.02,540.523,336.00-31.3 %0.0
รวม 724,933 514,526 29.02 % 44,921 33,559 25.29 %