จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,757.4912,041.00-153.1 %0.01,744.78338.8080.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,677.12126.0097.3 %5.0178.89206.15-15.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,021.0456,884.979.7 %4.5256.41926.79-261.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย5,763.863,712.6035.6 %5.067.1454.0319.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,345.361.00100.0 %5.089.37430.15-381.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,202.802,000.0061.6 %5.01,348.01632.7053.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,114.142,543.0038.2 %5.0768.580.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,255.762,825.4013.2 %5.0825.6486.6189.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1117,790.7322,821.00-28.3 %0.04,067.94193.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,296.489,482.00-14.3 %0.02,738.731,539.9543.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,092.868,586.0039.1 %5.01,761.25569.7567.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี3,300.911,897.0042.5 %5.0292.5976.0074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม2,631.01242.0090.8 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,577.811,646.0064.0 %5.0464.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,743.63533.0085.8 %5.0398.3257.0685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,804.09175.0095.4 %5.0209.2932.8984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ524.50379.0027.7 %5.0287.7855.8480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,227.73967.0077.1 %5.0440.4576.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,448.11413.0088.0 %5.0337.3164.3180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,652.05582.0084.1 %5.0491.6836.9092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,253.641,132.0073.4 %5.0347.9376.9277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,782.30364.0090.4 %5.0319.3231.7390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,743.45133.0096.4 %5.0310.2578.0474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,383.69388.0088.5 %5.0243.0340.6983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,699.73364.0090.2 %5.0261.0245.3582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,006.06644.0083.9 %5.0378.0441.2089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร4,031.03488.0087.9 %5.0297.7774.2875.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี4,057.42368.0090.9 %5.0345.6314.7395.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน2,709.19432.0084.1 %5.0234.7180.1165.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย9,236.302,605.0071.8 %5.0753.41108.5285.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,666.106,150.0047.3 %5.0749.31179.5576.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,618.928,586.36-52.8 %0.02,029.681,638.7519.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,342.739,887.6067.4 %5.09,804.21804.6591.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,843.751.00100.0 %5.0362.8583.6077.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,756.462,005.5027.2 %5.0431.71285.9533.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,104.021,124.0063.8 %5.0627.75492.1021.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,591.621,954.0045.6 %5.0521.96242.2553.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,331.622,015.0068.2 %5.0407.91105.4574.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี7,682.265,353.7830.3 %5.02,118.71907.4757.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,733.382,178.6081.4 %5.08,283.18246.5097.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,373.61880.0073.9 %5.0897.36370.5058.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,334.581,041.0068.8 %5.0872.58905.77-3.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,968.043,457.80-16.5 %0.0692.501,469.98-112.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,781.273,011.7637.0 %5.02,009.581,180.5541.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,104.404,215.6117.4 %5.01,981.573,749.94-89.2 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี49,729.235,697.7288.5 %5.01,779.894,054.68-127.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,601.695,032.16-93.4 %0.0627.68495.6821.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,198.822,120.0059.2 %5.01,643.302,394.96-45.7 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,208.232,840.0045.5 %5.01,336.00845.5036.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 83,992.092,993.2925.0 %5.01,533.514,596.21-199.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,841.0019,896.00-5.6 %0.01,624.29248.8084.7 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี331,862.25364,269.00-9.8 %0.0849.99950.00-11.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,314.368,064.1213.4 %5.03,013.59564.3081.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,745.401,564.0058.2 %5.01,038.15668.8035.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,889.936,333.24-62.8 %0.0963.59679.6129.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,731.288,221.765.8 %2.53,050.50471.4284.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,182.4910,318.74-26.1 %0.03,102.743,180.20-2.5 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,847.52712.0061.5 %5.081.1632.2260.3 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,847.52551.0070.2 %5.089.6079.6111.1 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,019.631,223.0059.5 %5.092.310.9599.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,552.765,270.005.1 %2.597.5262.4935.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,845.541,004.0073.9 %5.0996.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,286.201,600.0051.3 %5.01,155.28376.2067.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,959.002,769.0030.1 %5.0650.24410.5936.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,147.1343,863.00-438.4 %0.02,251.182,963.65-31.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,506.512,045.0054.6 %5.01,320.031,035.0021.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,935.25907.0077.0 %5.01,034.80330.6068.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,939.2014,235.00-105.1 %0.01,757.41163.4390.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,001.3113,402.994.3 %2.02,339.381,425.0039.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,245.911,120.0090.9 %5.01,415.111,870.55-32.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,209.714,519.00-7.3 %0.01,205.94598.5050.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,157.282,404.0042.2 %5.01,205.9471.2594.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,636.352,373.0048.8 %5.01,396.12596.6057.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,032.183,035.2124.7 %5.0920.72253.6572.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,967.5211,098.0058.8 %5.0865.52809.626.5 %3.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,656.297,577.0112.5 %5.0588.94620.11-5.3 %0.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี78,205.0366,924.4614.4 %5.01,571.081,752.84-11.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 81,130,105.5013,920.0098.8 %5.0466,742.691,798.4599.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,581.435,096.0022.6 %5.0768.58238.4569.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,093.764,975.0018.4 %5.01,658.00754.3054.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี39,361.5810,371.0173.7 %5.0804.731,263.01-56.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,468.543,175.0028.9 %5.01,015.77416.1059.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานีไม่ครบ8,853.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ597.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,870.191,398.0063.9 %5.0901.69104.5088.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,730.394,929.72-32.2 %0.0939.72666.9529.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 258,785.4352,590.4410.5 %5.02,154.181,196.5344.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)55,353.2417,986.1767.5 %5.05,118.79463.0591.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,832.9010,949.70-24.0 %0.0441.82593.25-34.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 340,318.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,705.96961.4043.6 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,878.414,190.9464.7 %5.0376.23749.00-99.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,827.133,025.00-7.0 %0.0300.61700.15-132.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา49,903.2620,468.0059.0 %5.01,009.18894.2411.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ45,982.4123,148.0049.7 %5.0994.58495.9050.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี69,730.1075,916.00-8.9 %0.01,679.351,082.0535.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี21,534.0421,816.00-1.3 %0.01,070.681,892.26-76.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,519.0420,189.00-15.2 %0.0912.27370.5059.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,961.3514,185.0011.1 %5.0933.63548.5041.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี137,886.5855,484.0059.8 %5.01,125.82821.7527.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี57,741.5421,743.1362.3 %5.020,790.243,680.5582.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี22,644.6120,978.007.4 %3.51,087.59197.3181.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,244.620.10100.0 %5.01,266.2955.0095.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,629.153,063.0015.6 %5.0725.53462.7536.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,392.327,699.00-42.8 %0.01,541.311,786.18-15.9 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,798.971,537.0045.1 %5.0520.2417.9596.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,864.80601.0079.0 %5.0676.840.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,221.6942.5099.8 %5.06,830.676,598.693.4 %1.5
รวม 2,789,601 1,230,096 55.90 % 618,103 80,048 87.05 %