จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,587.00592.2077.1 %5.0347.66179.6348.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง112,967.5730,941.9572.6 %5.0760.55152.1380.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง5,326.16570.0089.3 %5.0121.6785.5029.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,589.961,646.5036.4 %5.0480.77242.3149.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,023.111,156.0061.8 %5.0518.80154.9970.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง26,737.8812,648.0052.7 %5.01,735.82799.5953.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,843.23680.0082.3 %5.0222.7586.3761.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,249.81391.0090.8 %5.0337.2578.8576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,083.36265.0093.5 %5.0321.1419.0094.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น4,240.99315.0092.6 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,339.995,404.00-24.5 %0.01,032.23271.9773.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,825.662,540.8233.6 %5.0842.07473.4843.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,628.16307.0088.3 %5.0439.65215.6550.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,989.122,534.0036.5 %5.0651.93549.0015.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,218.61985.0069.4 %5.0613.92468.1623.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,612.071,029.8071.5 %5.0537.83363.9632.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,127.99785.0074.9 %5.0575.85919.86-59.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,310.501,822.0021.1 %5.0432.0944.2789.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,850.53919.0076.1 %5.0880.14835.635.1 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,031.841,040.1065.7 %5.0518.82276.4346.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,701.376,234.2050.9 %5.0976.41445.9454.3 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง63,574.5045,153.1029.0 %5.0371.721,181.40-217.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,306.791,455.0056.0 %5.0453.57583.92-28.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,184.742,381.0143.1 %5.066.66199.09-198.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,261.51752.6076.9 %5.0632.900.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,947.91528.0082.1 %5.0499.79359.1528.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง4,357.202,108.0051.6 %5.0918.14253.6572.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง5,647.5431,358.00-455.3 %0.01,171.56526.8755.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,120.394,045.301.8 %0.5880.11311.4364.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,991.161,250.0058.2 %5.0632.90184.6170.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,374.755,604.00-28.1 %0.0899.12163.9381.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,237.501,856.9042.6 %5.0613.88928.15-51.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,398.742,957.6013.0 %5.0461.75454.821.5 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,173.692,037.9035.8 %5.0442.64509.62-15.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,422.961,243.0071.9 %5.0569.0566.1188.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง3,009.601,367.2154.6 %5.0480.79127.2973.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง39,153.341,763.0095.5 %5.012,612.98521.6495.9 %5.0
รจจ.ระนอง 884,240.7522,651.9797.4 %5.08,496.19671.5992.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,636.05654.6075.2 %5.0366.67146.9859.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,315.443,587.0032.5 %5.01,374.52591.3957.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,394.451,002.0070.5 %5.0689.96406.8541.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,267.573,450.15-5.6 %0.0613.88364.1240.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,218.141,128.9064.9 %5.0432.08420.382.7 %1.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,217.901,621.0049.6 %5.0575.85275.5052.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง33,663.2311,957.0064.5 %5.03,101.56711.9077.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,912.772,865.0026.8 %5.0288.55275.674.5 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ906.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,147.249,858.0034.9 %5.0520.01650.25-25.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี22,387.349,584.0057.2 %5.0587.84238.8959.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,621.7412,753.36-47.9 %0.01,369.281,368.000.1 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,696.481,717.0053.6 %5.0766.01782.95-2.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,315.661.00100.0 %5.0404.702.8599.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,688.4410,958.0030.2 %5.03,090.264,075.92-31.9 %0.0
รวม 1,383,170 272,456 80.30 % 56,991 24,020 57.85 %