จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,706.51916.0066.2 %5.0467.39161.8565.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,446.462,243.1034.9 %5.0771.65224.9670.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,122.141,699.0045.6 %5.0638.540.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,053.1011,019.0045.1 %5.01,969.66908.0753.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี4,252.23388.0090.9 %5.0305.4129.3690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,938.451,160.0076.5 %5.0314.8549.4084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก4,017.91350.0091.3 %5.0322.0963.7280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,396.00357.0091.9 %5.0316.5262.3280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,943.92233.0094.1 %5.0257.7546.5581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,474.38778.0085.8 %5.0492.8079.5183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,988.28350.0091.2 %5.0387.4562.9383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,699.15162.0095.6 %5.0478.9842.8891.0 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,845.286,795.00-76.7 %0.0790.91393.7650.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,722.484,505.0058.0 %5.01,151.97579.8349.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,775.691,214.0067.8 %5.0961.81599.4537.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,956.181,170.0060.4 %5.0657.55298.3454.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,525.291,329.0062.3 %5.0809.68112.1086.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,069.331,295.0074.5 %5.01,456.22956.7234.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,047.312,830.84-38.3 %0.0509.86848.11-66.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,843.471,884.0051.0 %5.0942.79613.8234.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,349.171,949.0055.2 %5.0891.12760.0014.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,706.609,137.46-60.1 %0.01,266.06184.9385.4 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร69,718.0648,672.0030.2 %5.0565.68605.85-7.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,315.561,871.0043.6 %5.0561.2996.4882.8 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3550.4115.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,870.926,993.00-43.6 %0.073.480.9098.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,516.44619.0082.4 %5.0809.6862.9792.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,017.52109.0096.4 %5.0600.50467.9122.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,206.262,869.0010.5 %5.0752.63290.7961.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร15,868.1050,558.55-218.6 %0.02,597.181,802.0830.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,530.261,952.2070.1 %5.01,494.281,787.70-19.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,650.012,048.0043.9 %5.0771.65233.2469.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,648.8012,790.79-92.4 %0.01,247.05174.3586.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,365.761,758.0047.8 %5.0733.62737.70-0.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,667.022,548.1830.5 %5.0866.75374.4356.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,427.492,184.0036.3 %5.0771.65355.3853.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,618.151,232.0065.9 %5.0731.91221.9369.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,727.452,810.1024.6 %5.0619.52113.4781.7 %5.0
สพ.ชุมพร3,539.322,910.0017.8 %5.0771.65622.0819.4 %5.0
รจจ.ชุมพร 42,094.3231,218.0025.8 %5.0858.80517.2939.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,747.82944.0065.6 %5.0486.41111.8977.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,257.403,293.0037.4 %5.01,266.06669.0047.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,249.051,082.0066.7 %5.0695.58505.4027.3 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,406.734,602.00-4.4 %0.01,056.89619.4041.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,201.801.00100.0 %5.0393.84303.5522.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,427.604,817.67-40.6 %0.0771.65941.38-22.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,330.522,508.0075.7 %5.0782.83390.0550.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 218,348.429,196.0349.9 %5.01,584.58613.7061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 130,502.489,516.0068.8 %5.01,347.82828.4438.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,420.052,153.4011.0 %5.0261.20343.00-31.3 %0.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,453.6115,105.3574.6 %5.0475.73765.22-60.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน42,776.0420,072.0053.1 %5.0820.11303.0163.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร31,452.6324,307.6022.7 %5.01,003.341,384.15-38.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,964.2713,819.7713.4 %5.0693.57726.41-4.7 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์12,162.6919,921.01-63.8 %0.0687.30964.09-40.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ26,261.6812,408.0052.8 %5.0629.95383.0139.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร49,061.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,059.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,961.7616,725.006.9 %3.02,285.041,900.0016.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,961.682,997.0039.6 %5.0828.70851.28-2.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,618.28687.0073.8 %5.0429.36364.7415.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,971.8312,116.0051.5 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 616,137 401,179 34.89 % 51,702 32,407 37.32 %