จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,711.59980.0063.9 %5.0434.33110.0774.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,692.735,909.00-60.0 %0.0795.63235.5770.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,529.671,674.0052.6 %5.0719.5765.8090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,014.5110,500.00-4.8 %0.02,518.291,504.8240.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,169.65499.0088.0 %5.0400.40101.4574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,920.31432.0093.8 %5.01,744.3497.2594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ4,021.16467.0088.4 %5.0275.716.3797.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,086.90533.0087.0 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,395.75722.0083.6 %5.0312.85102.2867.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,185.35708.0083.1 %5.0137.1995.8330.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,377.89227.0094.8 %5.0384.976.9098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,298.56639.0085.1 %5.0311.49102.6667.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,279.101,062.0075.2 %5.0276.4469.3274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,252.411,987.0062.2 %5.0283.96113.0560.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,636.461,062.0077.1 %5.0486.36102.5378.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,135.975,388.21-30.3 %0.0985.77443.3155.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,965.731,549.0060.9 %5.0928.74719.7122.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,003.552,702.3732.5 %5.01,402.14655.2453.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,374.412,448.0027.5 %5.0700.55657.146.2 %3.0
สำนักงานชลประทานที่ 1032,925.3352,495.31-59.4 %0.012,402.635,924.2052.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,092.851,179.0061.9 %5.0442.85748.30-69.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,918.263,338.0014.8 %5.0909.731,656.40-82.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,666.154,063.60-143.9 %0.0415.49634.70-52.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,644.983,888.10-6.7 %0.0619.19715.07-15.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,445.325,445.00-58.0 %0.0729.41410.7043.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,202.1113,785.32-228.1 %0.01,004.81305.8269.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1115,177.3018,403.99-21.3 %0.05,331.986,056.25-13.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี41,040.533,400.0091.7 %5.015,913.35546.8196.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,722.87698.0074.4 %5.0434.3253.4487.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,100.12955.0069.2 %5.0586.46493.0115.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,127.333,978.313.6 %1.5947.76774.1318.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี6,213.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,765.432,268.07-28.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,189.804,078.0021.4 %5.01,423.16165.5288.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,565.367,968.00-123.5 %0.0776.61404.3047.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,152.8130,683.51-52.3 %0.03,667.05338.3190.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,083.582,002.0051.0 %5.0985.79252.5974.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,711.462,070.0044.2 %5.0833.69372.8055.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,755.111,163.0069.0 %5.0852.68480.6943.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,895.376,450.04-9.4 %0.01,423.16688.7751.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,490.754,034.37-15.6 %0.0719.570.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,205.302,103.5081.2 %5.0700.55602.5814.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,737.4817,656.00-207.7 %0.01,411.801,176.4016.7 %5.0
รจก.ลพบุรี 63,700.4715,506.8875.7 %5.01,052.371,213.60-15.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,956.461,108.0062.5 %5.0529.41203.2361.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,514.811,966.6644.0 %5.0719.57480.9033.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,326.881,145.0065.6 %5.0408.56455.57-11.5 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,243.987,441.54-41.9 %0.01,224.801,092.9210.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,800.483,138.3317.4 %5.0852.68226.9473.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,014.565,881.0816.2 %5.01,501.59962.9935.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,765.689,553.32-41.2 %0.02,031.68301.9785.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,861.0722,089.39-48.6 %0.01,271.44847.7533.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 26,139.6614,116.48-129.9 %0.02,185.121,145.2847.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,710.9115,589.60-173.0 %0.0378.79399.00-5.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี129,649.66151,520.00-16.9 %0.02,234.572,491.36-11.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ293.19ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ11,138.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง45,421.5920,994.0053.8 %5.0734.69633.9413.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ22,216.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ470.22ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,955.011,862.0183.0 %5.04,419.1182.4998.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบ3,270.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ600.12ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี26,755.1414,202.0046.9 %5.0881.32940.49-6.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี39,228.8915,660.0060.1 %5.02,504.642,880.05-15.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,085.963,162.0022.6 %5.0852.66421.4450.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,200.641,666.4747.9 %5.0624.49246.0460.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,454.0928,493.74-26.9 %0.03,637.098,008.94-120.2 %0.0
รวม 676,688 564,423 16.59 % 94,982 53,298 43.89 %