จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,789.202,954.8922.0 %5.0687.47504.4326.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,703.05704.7081.0 %5.0403.16329.2618.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 654,689.391.00100.0 %5.0245.450.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา47,223.7261,897.00-31.1 %0.0176.24592.07-235.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา79,953.4910,913.9086.3 %5.01,718.23315.7481.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,453.651.00100.0 %5.01,612.390.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,558.211.00100.0 %5.0794.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1230,670.2872,528.00-136.5 %0.08,271.78998.4587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,519.0569.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 118,049.9840,818.80-126.1 %0.03,401.251,260.9862.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,767.87984.0079.4 %5.0544.2779.2785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,122.94502.0087.8 %5.0407.7689.3078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,247.82938.0077.9 %5.0340.06125.4063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม4,134.07615.0085.1 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลา4,787.100.00100.0 %5.0270.120.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,335.42597.0086.2 %5.0394.46133.7266.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,524.801.00100.0 %5.0510.740.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0430.51109.2574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,390.45607.0086.2 %5.0330.3295.0071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,198.90729.0082.6 %5.0246.38131.1046.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,219.95549.0087.0 %5.0347.4356.8183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,082.61561.0086.3 %5.0460.0187.4081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,182.25507.0087.9 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ4,038.49314.0092.2 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,824.00299.0092.2 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,205.51361.0091.4 %5.0194.4947.5075.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,501.0717,039.32-62.3 %0.02,272.58714.3568.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่2,000.916,031.06-201.4 %0.0901.64209.7076.7 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,417.6228,530.00-73.8 %0.02,057.07462.6577.5 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา30,369.4985,522.00-181.6 %0.02,058.45308.5385.0 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,209.031.00100.0 %5.01,320.260.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 911,363.419,574.1715.7 %5.02,050.641,580.5122.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,005.211.00100.0 %5.01,855.530.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,530.291.00100.0 %5.01,840.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 126,199.227,040.98-13.6 %0.01,545.111,100.6828.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,229.231.00100.0 %5.01,041.910.9599.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1617,495.9350,687.40-189.7 %0.05,373.605,681.00-5.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 95,074.021,273.0074.9 %5.01,291.52496.6761.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา5,015.981.00100.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,982.433,016.5039.5 %5.01,583.131,416.4510.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,855.052,711.0029.7 %5.0889.761,287.25-44.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,284.813,946.1925.3 %5.01,261.36331.4473.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,648.9612,674.7919.0 %5.01,643.35729.7055.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,337.495,209.00-122.8 %0.0561.690.9599.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,461.893,584.9019.7 %5.01,887.800.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,883.964,497.1823.6 %5.01,669.441,358.5318.6 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,100.173,009.0026.6 %5.01,042.471.0099.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 986,763.911,959.6297.7 %5.04,638.663,776.0918.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา32,909.5725,217.5923.4 %5.02,664.50751.4571.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 11,956.331.00100.0 %5.04,310.850.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,980.611.00100.0 %5.01,815.760.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,713.384,236.64-14.1 %0.01,101.891,088.491.2 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,671.113,861.0017.3 %5.01,041.91521.0750.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,919.901.00100.0 %5.04,174.590.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 815,402.3813,077.3215.1 %5.04,387.704,285.502.3 %1.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,985.1027,400.3527.9 %5.0470.47391.3016.8 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,461.30602.4058.8 %5.068.2863.676.8 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,968.891.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,964.001,161.0070.7 %5.0889.783.8099.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,862.641,332.0065.5 %5.0775.69491.3836.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,514.252,856.0018.7 %5.0775.69524.0032.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา14,490.991.00100.0 %5.01,498.270.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,170.941.00100.0 %5.02,220.900.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,333.021.00100.0 %5.0528.821.8599.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,914.801.00100.0 %5.03,114.660.95100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,036.5316,851.0032.7 %5.02,896.63620.2078.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา4,136.181.00100.0 %5.0927.820.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา39,092.671.00100.0 %5.014,714.420.95100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,374.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,213.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา6,164.573,161.0048.7 %5.01,308.11507.3961.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา18,390.0413,889.5424.5 %5.0698.03501.1728.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา63,563.9116,214.4074.5 %5.0868.04523.7639.7 %5.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 40,766.5717,477.5957.1 %5.0877.55635.6327.6 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.สงขลา 68,637.9369,584.01-1.4 %0.01,287.72194.9484.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 915,018.247,980.4746.9 %5.01,843.57488.9073.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,119.131,478.0052.6 %5.0622.50410.4034.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,984.991,522.0061.8 %5.0984.84172.4882.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,608.9121,366.0046.1 %5.02,350.891,766.0524.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,282.021,931.0054.9 %5.01,079.92454.0658.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,648.746,948.55-23.0 %0.01,441.23822.7042.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,106.663,198.6122.1 %5.0946.83595.7637.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,440.124,189.7034.9 %5.01,830.34720.9560.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา5,006.247,403.91-47.9 %0.01,308.140.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 161,172.1211,476.8681.2 %5.01,018.42677.3533.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,448.561.00100.0 %5.0411.330.9599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา48,232.305,570.5888.5 %5.0496.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,218.6813,009.2724.4 %5.0382.47243.3036.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,175.661,551.5551.1 %5.0634.89289.5054.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา17,127.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5740.6316,966.57-2,190.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่42,722.961.00100.0 %5.01,055.790.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา32,783.1353,553.01-63.4 %0.0708.620.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา19,169.6131,571.03-64.7 %0.02,255.733,536.56-56.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,599.181.00100.0 %5.02,774.750.95100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา44,646.7223,672.8147.0 %5.01,015.97554.4745.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,118.771,453.0064.7 %5.01,172.75398.3766.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,549.913,756.6532.3 %5.0854.301,033.60-21.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)6,362.817,363.17-15.7 %0.01,983.88308.7584.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,617.465,382.17-16.6 %0.01,553.38469.4169.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)3,116.161,999.0035.9 %5.0534.87119.4777.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,167.00858.0072.9 %5.0604.54443.4826.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 959,616.7042,561.0028.6 %5.021,380.0114,802.1530.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,009.781.00100.0 %5.04,418.911.85100.0 %5.0
รวม 1,496,046 920,428 38.48 % 176,462 82,791 53.08 %