จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,369.111,315.0044.5 %5.0392.65285.0027.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,620.0212,415.0060.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,340.034,202.40-25.8 %0.0563.80323.9542.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,959.321,266.0057.2 %5.0468.7230.0293.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,545.6812,445.00-45.6 %0.01,818.85961.4047.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,826.58647.0083.1 %5.0355.6764.2381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,006.81585.0085.4 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,508.52342.0092.4 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,864.65441.0088.6 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,918.59427.0089.1 %5.0258.7095.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,567.63411.0091.0 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,591.165,090.00-10.9 %0.0643.19223.2565.3 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,723.7011,124.765.1 %2.5802.71360.0555.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,573.221,463.0059.1 %5.0677.89538.6520.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,735.781,250.7054.3 %5.0411.67285.0030.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,766.371,706.0064.2 %5.01,191.33845.5029.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,333.431,696.0049.1 %5.0620.85209.5366.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,045.661,148.0062.3 %5.0449.701,131.45-151.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,776.831,916.0031.0 %5.0392.651,831.87-366.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,381.512,181.0050.2 %5.0943.96356.2562.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,212.782,227.0047.1 %5.0963.13683.0529.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,119.901,571.0049.6 %5.0582.81264.1054.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,419.678,328.72-88.4 %0.0941.24271.7071.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,321.742,510.0024.4 %5.0601.83199.5066.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,185.50625.0071.4 %5.024.1857.57-138.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,735.72737.0080.3 %5.0791.9963.6792.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,896.18541.0081.3 %5.0449.70315.2829.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,936.163,754.804.6 %2.0715.93351.0551.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,399.281,560.90-11.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,344.254,130.004.9 %2.01,068.96463.8256.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,402.781,734.0049.0 %5.0658.88316.3552.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล5,068.359,663.66-90.7 %0.01,096.2590.7791.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,067.121,110.0090.0 %5.0582.81315.4045.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,710.782,672.0028.0 %5.0772.97646.0016.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,278.621,194.0063.6 %5.0362.54279.3722.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,708.841,414.0061.9 %5.0757.17388.5748.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,068.161,947.0036.5 %5.0449.70126.5471.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,768.838,949.00-2.1 %0.0354.97254.5128.3 %5.0
รจจ.สตูล 28,046.4228,432.00-1.4 %0.0569.16886.85-55.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,822.21428.0084.8 %5.0373.64304.0018.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,785.871,979.0047.7 %5.0791.99504.4536.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,833.521,127.0060.2 %5.0487.73372.4023.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,502.023,953.8312.2 %5.0677.89486.4028.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,410.612,474.0043.9 %5.0620.852.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,918.125,179.04-32.2 %0.0716.66827.95-15.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล7,882.4547,509.94-502.7 %0.01,278.991,148.5510.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,298.463,054.8128.9 %5.0329.57581.00-76.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล26,729.7325,154.755.9 %2.5694.591,896.39-173.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,529.0341,358.0021.3 %5.0959.791,366.15-42.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,703.3314,515.0058.2 %5.0577.04560.342.9 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,039.7815,331.21-52.7 %0.01,288.801,152.8010.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,420.931,746.1949.0 %5.0639.86215.7366.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,327.63638.0080.8 %5.0335.61132.0560.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,740.718,878.2773.7 %5.02,486.512,701.35-8.6 %0.0
รวม 415,691 316,939 23.76 % 36,273 27,612 23.88 %