จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง3,003.58442.0085.3 %5.0400.86206.6248.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,902.797,875.0160.4 %5.067.72190.52-181.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง20,599.956,778.3567.1 %5.0348.68410.22-17.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,176.301,051.0066.9 %5.0589.45325.6544.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,252.932,282.0029.8 %5.0608.4787.8885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง12,874.1714,118.00-9.7 %0.02,548.091,001.3060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง4,054.30265.0093.5 %5.0139.788.9093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา4,263.49370.0091.3 %5.0253.0196.1062.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ4,028.30452.0088.8 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,655.091,285.0077.3 %5.0303.0772.2076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,306.291,175.0072.7 %5.0294.5176.2374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,237.17827.0080.5 %5.0296.4090.5669.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,642.46608.0086.9 %5.0255.0776.0870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน4,114.09844.0079.5 %5.0314.7475.8875.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา4,077.47189.0095.4 %5.0263.8363.4476.0 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,382.144,252.8062.6 %5.0935.68256.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,644.714,569.401.6 %0.51,159.931,241.65-7.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,095.711,940.0037.3 %5.0532.4156.2889.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,170.601,547.0062.9 %5.0988.781,129.34-14.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,147.51455.0085.5 %5.0665.52416.1037.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,663.661,395.0070.1 %5.01,159.931,323.35-14.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,307.633,168.00-37.3 %0.0550.62397.1027.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,022.084,081.7432.2 %5.01,331.061,492.45-12.1 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,822.691,259.0067.1 %5.0836.66237.5071.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,856.8711,978.15-74.7 %0.01,369.98246.4582.0 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง154,892.23100,150.0035.3 %5.0427.83622.60-45.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,727.502,781.0025.4 %5.0798.63562.1029.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,297.583,592.8542.9 %5.03,028.601,083.3064.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,220.512,080.0060.2 %5.078.060.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,199.19708.0077.9 %5.0722.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,226.54885.0072.6 %5.0608.47154.8974.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,757.313,536.005.9 %2.5798.63389.8051.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,605.1526,905.00-307.3 %0.01,654.352,536.77-53.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ376.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,378.651,521.0071.7 %5.0817.65265.0567.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,886.3212,029.47-21.7 %0.01,540.93168.1589.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,143.532,421.0041.6 %5.01,026.81585.2043.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,197.775,182.81-23.5 %0.0931.74731.0021.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,834.03986.0074.3 %5.0855.68369.5556.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,319.692,396.0044.5 %5.01,026.82507.5950.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,386.363,395.00-0.3 %0.0627.49116.8581.4 %5.0
สพ.ตรัง12,381.9311,375.008.1 %4.0965.79390.4559.6 %5.0
รจจ.ตรัง 151,373.6351,702.0065.8 %5.01,020.391,342.00-31.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,484.12774.0077.8 %5.0456.34175.7561.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง4,027.073,026.0024.9 %5.0893.71527.2541.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,133.31945.0069.8 %5.0570.44342.0040.0 %5.0
สปส.จ.ตรังไม่ครบ4,376.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ630.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังไม่ครบ1,323.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,714.225,423.8549.4 %5.0401.05465.10-16.0 %0.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,729.455,830.83-23.3 %0.0798.62610.8523.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)41,871.988,591.5779.5 %5.02,422.65985.5559.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 127,335.0411,985.4056.2 %5.01,231.72750.0039.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 231,180.2912,125.7661.1 %5.01,353.511,078.2520.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,784.975,167.4523.8 %5.0318.63910.10-185.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง63,564.1555,400.0012.8 %5.01,038.211,330.00-28.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง22,106.1128,836.00-30.4 %0.0768.97929.90-20.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด52,429.0327,084.0048.3 %5.0758.60127.9783.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,215.3817,262.48-0.3 %0.0631.81425.0532.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง19,500.3614,759.8024.3 %5.0576.78403.9530.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน16,089.299,123.0043.3 %5.0624.74448.4028.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,443.7716,910.00-61.9 %0.01,728.481,095.0336.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง39,151.4220,046.0048.8 %5.0760.77519.2231.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,818.102,482.0035.0 %5.0893.71577.9535.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,611.36817.0068.7 %5.0361.26183.1149.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง36,710.8711,751.5068.0 %5.03,989.866,356.86-59.3 %0.0
รวม 955,030 563,195 41.03 % 53,945 37,707 30.10 %