จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,751.90824.0070.1 %5.0371.09191.9048.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง14,806.921,896.8587.2 %5.062.84145.00-130.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,708.424,618.76-24.5 %0.0710.96194.3072.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,791.221,468.5661.3 %5.0599.3039.6293.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,680.7215,316.00-20.8 %0.02,443.851,051.7157.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,417.29431.0090.2 %5.0347.4447.6286.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,293.12269.0093.7 %5.0299.3663.9978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว4,072.88403.0090.1 %5.0137.4852.7361.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม4,093.51538.0086.9 %5.0185.1154.7570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,288.72430.0090.0 %5.0243.8525.3089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,142.72530.0087.2 %5.0241.2873.8369.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน4,147.47432.0089.6 %5.0247.5738.6884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต4,184.46251.0094.0 %5.0383.9664.0783.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,279.104,870.91-13.8 %0.0867.45528.2039.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,543.14752.0070.4 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,908.061,992.0066.3 %5.0923.54611.8033.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,707.111,379.0062.8 %5.0484.89501.52-3.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง6,857.241,077.0084.3 %5.0694.36509.2026.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง4,768.522,506.0047.4 %5.0903.55982.30-8.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,036.662,237.00-9.8 %0.0466.14462.920.7 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,041.113,581.0029.0 %5.01,283.861,193.067.1 %3.5
ส.ป.ก. พัทลุง5,783.812,750.0052.5 %5.0683.78338.3350.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,390.479,955.8130.8 %5.01,207.81336.8672.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,867.562,756.7628.7 %5.0770.48507.0034.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,894.721,352.0028.6 %5.045.54123.69-171.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,946.29551.0081.3 %5.0447.1695.7578.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,063.90681.0077.8 %5.0504.21440.8012.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,565.233,300.207.4 %3.5675.35313.5053.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง7,709.588,008.89-3.9 %0.09,161.491,379.5484.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,473.516,416.00-17.2 %0.01,530.23368.4275.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,587.761,995.0056.5 %5.0523.60456.2412.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,893.356,646.02-12.8 %0.01,169.7756.1495.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง4,053.712,855.0029.6 %5.0884.54726.8017.8 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,750.161,090.0070.9 %5.0770.44371.4251.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,623.482,107.0054.4 %5.0846.51361.2157.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,308.684,961.046.5 %3.0637.3387.6986.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,502.491,823.0084.2 %5.02,900.43366.4587.4 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 42,893.6926,948.4237.2 %5.0817.47600.3726.6 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,842.758,640.91-10.2 %0.0395.47542.66-37.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,631.94704.0073.3 %5.0409.14260.0036.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,941.82537.9081.7 %5.0556.54245.1056.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,304.364,431.80-3.0 %0.0770.44316.7158.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,970.92328.0093.4 %5.0789.45137.7782.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2355,092.2210,455.7297.1 %5.01,166.17832.9028.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1117,063.0111,889.4489.8 %5.01,086.93818.5024.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง26,362.313,933.6485.1 %5.0308.49293.984.7 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 41,170.5213,966.0066.1 %5.0525.74555.23-5.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง89,231.1697,704.00-9.5 %0.01,542.12752.0051.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน15,737.41246.3498.4 %5.0513.34939.94-83.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,544.6615,858.0040.3 %5.0684.22322.3752.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง101,212.9919,689.6080.5 %5.02,106.001,459.1530.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง19,160.7214,308.2225.3 %5.0597.24409.9031.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง26,067.1820,697.8420.6 %5.01,603.011,861.50-16.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,493.202,216.6736.5 %5.0649.28703.88-8.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง3,022.781,041.0065.6 %5.0443.78220.7050.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง17,004.3716,140.805.1 %2.54,161.191,900.0054.3 %5.0
รวม 1,101,683 372,790 66.16 % 54,183 26,706 50.71 %