จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,939.891.00100.0 %5.0369.31156.7557.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,514.718,561.2941.0 %5.078.73161.80-105.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,970.401,118.0062.4 %5.0369.31175.3052.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,352.362,036.0039.3 %5.0521.4447.9590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,695.7213,688.0039.7 %5.02,156.81722.9566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก4,216.02401.0090.5 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,998.76383.0090.4 %5.0149.2485.5042.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,943.30312.0092.1 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,957.38247.0093.8 %5.0190.53110.2042.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,355.68536.0087.7 %5.0172.2995.0044.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ4,038.29229.0094.3 %5.0250.21115.9053.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,983.63379.0090.5 %5.0238.42153.9035.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์4,029.52610.0084.9 %5.0217.0651.3076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง4,031.92237.0094.1 %5.0195.99128.2534.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,852.67229.0094.1 %5.0233.41171.0026.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี5,403.651,147.0078.8 %5.0211.2048.1077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง4,264.74526.0087.7 %5.0169.3428.5083.2 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี11,254.644,681.6158.4 %5.0529.8549.4090.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี4,444.441,440.0067.6 %5.0597.50557.656.7 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,946.12616.0079.1 %5.0392.42142.5063.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,512.711,300.0076.4 %5.01,415.191,793.60-26.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,266.221,628.0050.2 %5.0540.45553.85-2.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี4,315.96740.0082.9 %5.0559.47732.45-30.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,908.221,768.0054.8 %5.0749.63606.2519.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,563.673,319.006.9 %3.0516.06750.50-45.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,434.224,317.3520.6 %5.01,377.161,324.113.9 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,718.571,843.0450.4 %5.0673.56129.2080.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,787.7110,811.0021.6 %5.01,187.00345.4370.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,703.952,008.6045.8 %5.0711.60192.3573.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,922.761,204.0058.8 %5.047.5532.2132.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,608.491,040.0071.2 %5.0635.5359.8590.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี3,127.31299.0090.4 %5.0445.37302.1032.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,527.923,071.1032.2 %5.0844.71308.8063.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,665.541,770.5876.9 %5.01,890.593,329.75-76.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,140.394,204.0048.4 %5.01,510.271,254.7616.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,875.411,080.0077.8 %5.0787.66358.1954.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,254.428,850.00-22.0 %0.01,605.35152.0090.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,344.411,686.0085.1 %5.0559.47469.8316.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,983.441,240.0068.9 %5.0768.64380.0050.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี5,534.64940.0083.0 %5.0920.7776.0091.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี5,185.691,970.0062.0 %5.01,053.88495.0053.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,998.072,196.0026.8 %5.0426.36160.1162.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี26,715.469,207.0065.5 %5.0535.05175.7567.2 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี61,101.38137,340.34-124.8 %0.0856.04980.30-14.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,221.001,140.0064.6 %5.0521.44288.5644.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี5,507.623,745.7532.0 %5.01,015.85466.0454.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,728.741,499.1059.8 %5.0597.50523.4512.4 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี13,140.465,883.1655.2 %5.01,225.03570.0053.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,135.082,500.0039.5 %5.0882.74177.0079.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี7,842.341,050.5886.6 %5.01,072.90866.7519.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี9,357.862,104.0077.5 %5.0992.15739.7025.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 340,977.158,351.9979.6 %5.0720.71449.7037.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1100,918.4912,598.3387.5 %5.0726.18793.00-9.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 221,794.6411,065.0349.2 %5.0850.641,038.87-22.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,396.634,196.7834.4 %5.0321.36273.6014.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี95,727.0821,382.6077.7 %5.0604.78979.51-62.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี50,222.4212,650.0074.8 %5.0564.291,608.67-185.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี51,182.8442,598.0016.8 %5.0902.221,572.65-74.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี40,204.8533,154.0017.5 %5.0655.58581.4011.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี64,616.8231,755.0150.9 %5.0569.90534.856.2 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี77,918.7320,967.8873.1 %5.0616.611,191.70-93.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี31,771.4217,500.0044.9 %5.01,345.281,203.8110.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,315.842,046.8038.3 %5.0559.47120.1078.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี4,382.44701.0084.0 %5.0312.26307.211.6 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี48,310.5215,228.0068.5 %5.07,016.9410,776.55-53.6 %0.0
รวม 1,006,063 493,329 50.96 % 50,108 43,170 13.85 %