จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,045.66162.0096.0 %5.0412.53284.1431.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)28,019.0711,318.0059.6 %5.0169.68809.55-377.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา247,773.5617,045.2693.1 %5.0191.20307.10-60.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา13,183.275,880.4055.4 %5.084.99151.45-78.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,927.112,161.0026.2 %5.0250.47224.2010.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,222.2774.0097.7 %5.0470.3586.2281.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,771.5715,751.00-33.8 %0.01,909.88931.7851.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,756.51479.0087.2 %5.0172.9291.2047.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,976.48553.0086.1 %5.0220.3792.1558.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,890.30231.0094.1 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,709.04565.0084.8 %5.0258.15104.5059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,357.50596.0086.3 %5.0300.3457.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,680.25359.0090.2 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,123.991.00100.0 %5.0482.630.9599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง13,434.698,865.5034.0 %5.01,017.38377.3062.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,310.991,760.0046.8 %5.0610.14740.00-21.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา4,044.421.00100.0 %5.0400.74188.1053.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,267.262,331.0055.7 %5.01,414.421,983.60-40.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา4,642.221,647.0064.5 %5.0614.35247.9559.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,765.731,311.0065.2 %5.0653.78397.0539.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,783.623,062.1019.1 %5.0939.021,729.23-84.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,738.737,511.00-11.5 %0.01,464.32464.2168.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา5,031.853,343.5633.6 %5.01,281.311,359.45-6.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,432.521,785.5048.0 %5.0653.78290.1955.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,241.0511,171.0421.6 %5.01,357.37421.1669.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,147.603,108.0025.1 %5.0977.05462.7552.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.42101.46-60.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,603.62967.0062.9 %5.0463.6263.2686.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,926.16574.0080.4 %5.0501.66538.11-7.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา4,038.074,230.00-4.8 %0.0920.00570.8038.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา5,508.3635,640.00-547.0 %0.01,037.5513,344.75-1,186.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,954.365,412.3250.6 %5.02,118.01701.1066.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา4,055.802,876.0029.1 %5.0668.97577.3113.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,961.659,029.93-29.7 %0.01,189.13106.5991.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,511.531,634.0085.8 %5.0710.83590.1917.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,921.123,667.386.5 %3.0881.97100.6388.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,257.602,435.0053.7 %5.0748.91262.7064.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,906.032,631.6055.4 %5.01,034.10394.2561.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,483.451.00100.0 %5.0496.040.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,500.243,133.0070.2 %5.0743.20338.5654.4 %5.0
รจก.ยะลา 33,326.4447,857.38-43.6 %0.0786.51672.0014.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,442.934,320.00-25.5 %0.0577.71670.40-16.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,905.362,785.0028.7 %5.0694.98326.3153.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,021.811.00100.0 %5.0459.230.9599.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,445.234,737.80-6.6 %0.01,053.11607.4542.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,782.641,280.0066.2 %5.0843.94177.7578.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,035.9712,649.00-213.4 %0.01,021.43462.2254.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา67,027.653,884.6794.2 %5.0417.07193.9153.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 193,647.2416,244.1482.7 %5.021,057.16333.0298.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต321,708.182,294.8089.4 %5.01,887.22601.3568.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 236,383.8310,731.0070.5 %5.01,133.48558.0050.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 293,718.763,181.9896.6 %5.0449.88548.15-21.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,782.7117,467.0043.3 %5.0943.35430.3554.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา61,293.9261,532.00-0.4 %0.01,281.121,508.60-17.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา165,729.981.00100.0 %5.0648.500.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา21,167.7314,998.0029.1 %5.0613.47696.35-13.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน24,738.1018,480.0025.3 %5.0655.39843.60-28.7 %0.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา11,021.052.00100.0 %5.02,902.123.7099.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา59,059.6563,233.30-7.1 %0.01,216.12985.7818.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,581.123,925.0014.3 %5.0939.02483.5548.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,717.44172.0093.7 %5.0463.62397.5414.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา79,685.0718,276.0077.1 %5.021,480.789,296.2456.7 %5.0
รวม 1,317,128 481,357 63.45 % 89,796 49,434 44.95 %