จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,229.671,541.0052.3 %5.01,031.49442.8957.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,605.7818,242.50-34.1 %0.076.9077.90-1.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,931.649,758.0042.4 %5.0101.7048.0352.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,595.035,600.31-21.9 %0.0728.46243.1166.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,355.771,932.0042.4 %5.0614.3531.6994.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส11,243.9911,130.001.0 %0.52,553.981,358.5046.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร4,027.42462.0088.5 %5.0329.2485.6674.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง4,160.03439.0089.4 %5.0362.7685.1376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน4,017.98278.0093.1 %5.0433.7563.1785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,467.89811.0081.8 %5.0406.6362.8584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ4,009.91356.0091.1 %5.0181.410.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,424.93342.0092.3 %5.0201.2276.0062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,063.6013.0098.8 %5.0201.87118.7541.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ4,171.561,002.0076.0 %5.0205.6582.0860.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ4,069.2113.0099.7 %5.0160.3837.3376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ4,217.51409.0090.3 %5.0294.6485.4071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,158.06315.0092.4 %5.0252.0095.0062.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,998.72290.0092.7 %5.0187.7085.5754.4 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ13,511.4412,622.406.6 %3.0720.091,521.25-111.3 %0.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,736.0025,322.20-135.9 %0.01,234.78195.7084.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,844.665,824.0050.8 %5.0842.541,104.67-31.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,835.281.00100.0 %5.0314.20291.657.2 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,732.19777.0071.6 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,682.46612.0077.2 %5.0383.7256.0585.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส3,130.65899.2071.3 %5.0519.2893.6682.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,618.221,197.0066.9 %5.0728.45749.40-2.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,725.86868.2090.1 %5.0699.93930.85-33.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,435.702,955.0033.4 %5.01,051.81714.0032.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,841.412,842.38-0.0 %0.0502.14482.693.9 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,326.172,274.0047.4 %5.0865.681,583.32-82.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,357.86889.8073.5 %5.0671.40491.1526.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,659.148,854.868.3 %4.01,317.94161.9087.7 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส94,385.59107,569.49-14.0 %0.0644.29505.2021.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,711.392,442.0034.2 %5.0766.48545.3428.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,821.335,970.0049.5 %5.071.9295.37-32.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,400.161,607.0052.7 %5.0766.4835.8695.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,357.041,533.0054.3 %5.0671.40243.0463.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส28,963.092,994.0089.7 %5.010,844.96272.4697.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส22,463.3329,666.00-32.1 %0.03,504.783,512.49-0.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,276.672,442.0053.7 %5.01,508.101,308.9613.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ2,335.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ404.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส6,079.988,476.00-39.4 %0.01,389.49173.7287.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส8,030.091,142.0085.8 %5.0709.43937.65-32.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,043.823,950.002.3 %1.0937.62461.7050.8 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,462.012,071.0053.6 %5.0861.56318.7863.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส5,048.472,738.0045.8 %5.01,298.93310.7276.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,953.432,262.0023.4 %5.0367.60119.2167.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส14,610.056,408.0056.1 %5.0624.20586.766.0 %3.0
รจจ.นราธิวาส 43,408.682,037.0095.3 %5.0752.821,342.68-78.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส4,747.287,141.00-50.4 %0.0614.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,513.913,809.0015.6 %5.01,032.70703.9531.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,137.802,053.0034.6 %5.0576.32372.4035.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,018.044,565.9224.1 %5.01,241.85794.2336.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,593.762,734.0051.1 %5.0861.56389.0954.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,937.384,301.9512.9 %5.0994.67933.806.1 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,191.866,942.5347.4 %5.01,084.04733.4532.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 264,860.1812,507.5480.7 %5.01,846.571,798.352.6 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1114,818.6217,371.0184.9 %5.01,273.221,136.8210.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)12,290.997,728.0037.1 %5.02,566.00997.4861.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,340.342,503.0025.1 %5.0392.77111.1971.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส31,420.6411,682.0062.8 %5.0816.9131,043.54-3,700.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก62,529.8918,929.1169.7 %5.0870.562,008.39-130.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,360.4915,656.00-37.8 %0.01,935.372,884.05-49.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,603.822,245.4437.7 %5.0709.43878.39-23.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,917.231,968.0032.5 %5.0443.22254.1742.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 795,483 424,318 46.66 % 61,042 67,627 -10.79 %