จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,818.42386.0086.3 %5.0418.97375.1310.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,960.1415,624.00-124.5 %0.044.52114.74-157.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,105.461,143.0063.2 %5.0331.25166.5649.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,229.871,899.0041.2 %5.0609.1331.7994.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,453.881,700.0068.8 %5.0894.37358.4459.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,415.75334.0092.4 %5.0266.5861.1677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,344.0981.0098.1 %5.0251.3195.5262.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,392.39211.0095.2 %5.0393.0795.0975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,069.1095.0097.7 %5.0411.61411.350.1 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,961.4683.0097.9 %5.0258.08102.9560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,064.3495.0097.7 %5.0220.86411.35-86.2 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,835.7983.0097.8 %5.0338.93102.9569.6 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ9,147.657,323.1519.9 %5.0742.25194.3873.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,636.1615,624.00-237.0 %0.0818.31413.8749.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ6,815.97710.0089.6 %5.02,092.3861.1697.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,799.351,923.0049.4 %5.0799.29878.68-9.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,209.541,070.0066.7 %5.0590.12537.768.9 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,863.84888.0069.0 %5.0457.01456.580.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,713.73719.0080.6 %5.0723.23302.3158.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,559.461,648.00-5.7 %0.0381.97337.1111.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,230.871,266.0070.1 %5.01,008.47337.1166.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,217.731,704.0047.0 %5.0685.2066.5090.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ7,093.72852.4088.0 %5.0856.34190.4077.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,019.331,954.0051.4 %5.0666.18501.0524.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,313.93778.0076.5 %5.0666.1863.0390.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,928.15310.0089.4 %5.0514.05250.5551.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,383.943,160.006.6 %3.0647.17323.3450.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,180.008,373.0044.8 %5.05,020.85798.6884.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ8,900.233,852.0056.7 %5.01,122.571,045.006.9 %3.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,604.271,700.0069.7 %5.01,521.90251.7583.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,096.881,700.0058.5 %5.0685.20251.7563.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,838.55476.0095.6 %5.0552.09285.5148.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,360.152,096.0037.6 %5.0647.17572.1011.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,686.721,595.0056.7 %5.0780.28428.6145.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,537.89840.0076.3 %5.0723.23243.8566.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,709.491,394.0048.6 %5.0437.9994.5778.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,252.122,675.0076.2 %5.0976.66659.3932.5 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 33,911.2425,465.8324.9 %5.0729.08766.31-5.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,813.27713.0074.7 %5.0437.99264.3039.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ4,260.262,011.0052.8 %5.0571.10434.3623.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ11,615.12681.0094.1 %5.04,070.0596.9397.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,274.681,700.0048.1 %5.0628.15251.7559.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,325.831,034.6968.9 %5.0628.15336.3046.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,146.402,635.4416.2 %5.0609.13214.0464.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ148,281.5913,218.8991.1 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,436.611,700.0077.1 %5.0313.16221.3529.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา20,268.09715.0096.5 %5.0751.08741.461.3 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ66,843.6720,782.0068.9 %5.0642.02997.14-55.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,449.3612,215.00-16.9 %0.01,513.0912,257.94-710.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,279.86612.0081.3 %5.0609.13819.84-34.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,439.69350.0085.7 %5.0323.89253.6521.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ13,942.911,700.0087.8 %5.02,557.37253.6590.1 %5.0
รวม 519,039 171,898 66.88 % 44,569 31,024 30.39 %