จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,114.75688.0077.9 %5.0158.8398.9237.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,711.123,615.002.6 %1.0363.81123.5066.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,348.752,130.0036.4 %5.0361.3044.7987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,557.387,415.401.9 %0.51,561.85663.7757.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,303.23475.0091.0 %5.0153.6644.6570.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,104.17303.0092.6 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,170.53737.0082.3 %5.0176.6355.8068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,129.17375.0090.9 %5.0145.6452.2564.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี5,026.40864.0082.8 %5.0214.2656.0573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,239.701,154.0072.8 %5.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,513.251,909.0045.7 %5.0558.18734.36-31.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,030.691,960.0051.4 %5.0744.13583.7121.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,135.501,286.0059.0 %5.0439.91501.67-14.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,953.95956.0067.6 %5.0325.81112.3565.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,538.821,478.7067.4 %5.0915.31996.29-8.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,914.733,390.93-77.1 %0.0382.16762.15-99.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,105.322,884.0029.7 %5.0782.16376.2051.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,216.089,266.1917.4 %5.01,257.5697.0892.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,663.181,929.0047.3 %5.0611.05356.9841.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,120.08710.0077.2 %5.0515.9764.7687.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,516.09866.0075.4 %5.0306.80363.02-18.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,414.422,756.0019.3 %5.0530.57412.3822.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,088.536,327.99-24.4 %0.01,105.441,340.81-21.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ2,295.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,657.348,305.08-46.8 %0.01,190.64133.4488.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,743.481,376.0087.2 %5.0367.82388.61-5.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,775.422,590.1731.4 %5.0613.79542.8811.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,465.841,973.00-34.6 %0.0582.59370.8136.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,791.241,473.0369.3 %5.0649.09360.7144.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,445.484,298.69-24.8 %0.0458.8952.2688.6 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,495.481,923.0045.0 %5.0534.99308.2042.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,169.401,152.0063.7 %5.0287.78108.4262.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,881.511,152.0060.0 %5.0258.99286.01-10.4 %0.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,923.004,024.51-2.6 %0.0611.05424.1830.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,118.552,289.1844.4 %5.0537.34111.2379.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,788.568,902.00-14.3 %0.02,072.74349.7883.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)21,180.125,794.2072.6 %5.0831.79411.6650.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,778.756,243.2147.0 %5.0753.55662.0612.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,734.902,844.00-4.0 %0.0242.06468.45-93.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี80,681.4031,983.0060.4 %5.0524.831,631.58-210.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,061.1822,248.00-5.6 %0.0429.992,350.07-446.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,199.3618,166.4863.1 %5.0851.63933.12-9.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,483.9816,720.0051.5 %5.0503.701,191.01-136.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี14,581.6611,191.3823.3 %5.01,030.921,020.911.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,368.301,833.0045.6 %5.0482.09293.5539.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,627.91736.0086.9 %5.0287.78268.786.6 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,899.486,726.4981.8 %5.02,091.422,605.46-24.6 %0.0
รวม 435,768 217,421 50.11 % 28,159 23,276 17.34 %