จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,453.208,300.6938.3 %5.048.91108.10-121.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,378.612,126.0037.1 %5.0437.93142.0467.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,385.631,800.0046.8 %5.0563.4261.6989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,251.7210,415.00-1.6 %0.02,426.96682.1871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,326.05934.0078.4 %5.0318.0148.3984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,164.61563.0086.5 %5.0187.00114.0639.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,907.19681.0086.1 %5.0190.8728.3785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,211.35461.0089.1 %5.0191.7567.7264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,522.67641.0088.4 %5.0215.2496.7555.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง3,158.85282.0091.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,253.503,069.0027.8 %5.0811.91928.74-14.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคาไม่ครบ516.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ190.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,047.251,912.0052.8 %5.0810.63266.2967.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,902.984,929.64-26.3 %0.0693.41246.3164.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1249,384.7826,509.8746.3 %5.018,531.483,325.0082.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,217.082,192.0031.9 %5.0506.34488.303.6 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,402.494,524.0016.3 %5.01,438.152,167.33-50.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท32,231.9817,099.9346.9 %5.01,534.37609.8360.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,147.4823.1598.9 %5.0440.10856.92-94.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,984.094,915.541.4 %0.51,127.3362.5394.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,862.922,647.0045.6 %5.01,206.25928.9723.0 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,621.022,370.0034.5 %5.0658.50247.0262.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,841.932,461.7649.2 %5.01,808.743,450.68-90.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,714.222,841.2539.7 %5.0886.69385.9756.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,032.281,250.0069.0 %5.0829.56418.6949.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,565.48715.0079.9 %5.0620.470.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท83,005.681,188.0098.6 %5.04,557.37341.2592.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,851.833,528.088.4 %4.0734.56635.6013.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,493.655,100.007.2 %3.51,209.96363.5370.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,232.744,035.0069.5 %5.01,344.18650.2951.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,455.661,583.3654.2 %5.0620.47328.2947.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,233.088,887.03-69.8 %0.01,095.87114.0089.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,603.082,694.0076.8 %5.0677.51836.00-23.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,765.613,503.8026.5 %5.0715.52366.4948.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,724.453,585.0024.1 %5.01,057.81406.7861.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,801.622,101.0044.7 %5.02,749.09279.2789.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,217.302,385.0025.9 %5.0487.3634.1493.0 %5.0
สพ.ชัยนาท11,275.39922.0091.8 %5.0442.64390.3211.8 %5.0
รจจ.ชัยนาท 36,506.6226,806.0026.6 %5.0602.36895.67-48.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,025.312,821.056.8 %3.0430.31193.1855.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,472.123,228.007.0 %3.5697.10474.4931.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,101.592,307.0025.6 %5.0449.32286.9036.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,800.324,164.1528.2 %5.0734.56393.8046.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,507.591,293.0063.1 %5.0620.47106.1782.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,936.071,503.7348.8 %5.0783.77234.9070.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท392,283.638,528.4897.8 %5.01,262.93801.0436.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท4,980.492,667.2346.4 %5.0324.10922.67-184.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท76,555.9397,124.00-26.9 %0.01,299.63935.6828.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม80,704.7911,566.8085.7 %5.0515.20574.45-11.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทไม่ครบ26,845.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,471.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท57,133.001,153.0398.0 %5.01,253.781,567.28-25.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,486.26957.3972.5 %5.0601.45516.4814.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,774.891,156.0075.8 %5.0372.56315.0815.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท50,418.0718,658.2963.0 %5.02,649.042,803.78-5.8 %0.0
รวม 1,074,316 327,110 69.55 % 64,773 31,500 51.37 %