จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี13788.956704.051.4 %5.02166.8999525.9580175.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี17172.2617335.51-1.0 %0.03693.73483.0630286.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี15080.157106.052.9 %5.02794.54280.7439990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี86628.43872755.57816.0 %5.017570.1095007.797471.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี29955.487107.680276.3 %5.01588.85346.7309978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย23938.326310.073.6 %5.01679.58267.3395184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค25604.3017131.072.1 %5.01225.36447.52663.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท20506.6215185.074.7 %5.01136.35209.180581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ19135.3794725.075.3 %5.01336.4501298.6229977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง18782.244902.073.9 %5.0931.79999209.7220277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก19035.8714079.078.6 %5.01584.1001384.5559775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้20227.493542.082.5 %5.0773.05994211.0140172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง18588.8594392.076.4 %5.0945.76001177.6024981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน19928.841712.091.4 %5.0958.85004355.6989762.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด18216.279390.097.9 %5.0878.64996225.64474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง21317.0611175.094.5 %5.01473.3357.4849975.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ21926.7814027.081.6 %5.0921.65002326.43964.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี26211.30128237.0-7.7 %0.05691.53727.524434.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี8174.16029976.0-22.0 %0.04258.751623.5561.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี21787.5514854.077.7 %5.02908.63012047.268929.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี14275.423340.076.6 %5.02547.51838.154927.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี18790.63111456.039.0 %5.04068.512556.758-208.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี10093.3945792.301-353.7 %0.02288.254183.8472-82.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี23754.3415881.033.1 %5.06350.34964717.738325.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)18506.10910610.042.7 %5.03973.35012175.808145.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี39214.03963609.699-62.2 %0.06826.09961805.429973.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)46302.74241500.12110.4 %5.013734.25465.596.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี16985.99868.041.9 %5.03777.87991546.56259.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)22267.8514277.3735.9 %5.07870.231047.631586.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 233268.9135884.859-7.9 %0.013725.2914721.8-7.3 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี43321.96935079.12919.0 %5.014493.351505.7589.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี19900.186054.069.6 %5.03307.79266.0855192.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี16617.098010.399951.8 %5.02547.14992781.7834-9.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี17475.689519.045.5 %5.03783.59992127.5143.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี37233.32838511.0-3.4 %0.06540.511576.105-77.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี24609.6815792.035.8 %5.04068.53683.5119.5 %4.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี19133.8311374.02940.6 %5.03593.0498535.53485.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี43940.1648300.57-9.9 %0.08253.0498405.28995.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี16005.857766.051.5 %5.03155.66991428.70554.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี17738.56110279.042.1 %5.04003.64991882.899953.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี23562.779844.058.2 %5.05323.66025031.02885.5 %2.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี22193.5216641.025.0 %5.05209.39991820.038565.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี26863.71121788.018.9 %5.03383.9302216.5525193.6 %5.0
สพ.สระบุรี121878.9245974.99262.3 %5.05944.58982053.632165.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี283636.69216347.7323.7 %5.04866.522545.494147.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี12498.8114149.066.8 %5.01862.5801782.2979758.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี23330.30121845.6196.4 %3.04068.451129.56972.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี17828.1999292.047.9 %5.03707.13011704.100554.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี31176.55127824.5810.8 %5.07491.52464.05367.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี16926.4398910.047.4 %5.03840.4199716.59181.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี19015.7721472.211-12.9 %0.03497.95022867.897918.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1184325.9872121.060.9 %5.04864.91023322.41631.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒199238.7861156.7369.3 %5.07583.44972992.042260.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี51360.1816889.43967.1 %5.01715.711407.78617.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี406532.81468712.0-15.3 %0.07396.08015981.199719.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก151793.5695436.037.1 %5.03800.253094.929718.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์140605.16220640.98-56.9 %0.04129.218237.459-99.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี427763.56167116.0560.9 %5.03655.15013638.52540.5 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี127088.42130776.0-2.9 %0.03225.39993648.665-13.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี228798.5684088.063.2 %5.03121.043192.1575-2.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค3287992.5106200.096.8 %5.02864.85994715.249-64.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี45460.8297946.922-115.5 %0.08158.95027749.87215.0 %2.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี47686.37960189.551-26.2 %0.017755.9596101.266165.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี110348.0476690.99230.5 %5.05271.04982960.243.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 27788.9820197.027.3 %5.05019.39995125.5444-2.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี13657.3116032.600155.8 %5.02617.751514.71842.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี182815.1448324.073.6 %5.017199.35222349.428-29.9 %0.0
รวม 7,197,610 2,781,157 61.36 % 5.0 321,001 196,129 38.90 % 5.0