จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี20979.172426.088.4 %5.02008.75421.0969879.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี55532.98829582.77946.7 %5.0308.20001825.54053-167.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี15936.610481.034.2 %5.02317.7518.22977.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี14250.325732.059.8 %5.01676.0601492.6984970.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5193081.38227470.0-17.8 %0.046153.7032772.80394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3117082.72140234.41-19.8 %0.018521.3795201.273971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.025087.084877.309680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 297883.60260743.7737.9 %5.017931.1995004.988372.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์33993.7423070.091.0 %5.01114.75473.4514857.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 128727.6899118.068.3 %5.01924.88187.64490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.52175.3101327.7584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ22097.275387.075.6 %5.013851.3513.096.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 128616.7898957.068.7 %5.01663.23333.4500180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 232201.096247.080.6 %5.01866.13332.582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง12989.541076.091.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01638.655734.6748-250.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 219600.425.0100.0 %5.01255.72409.7349967.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง24574.594961.079.8 %5.01531.5399199.587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่42184.4492724.093.5 %5.01704.42101.146594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง18480.609574.096.9 %5.01565.2001353.36277.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง28934.156865.076.3 %5.01951.4399221.625588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม20977.074879.076.7 %5.01482.95231.6004984.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 216943.9845492.0-168.5 %0.03349.16026261.8301-87.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 120985.43910629.049.4 %5.05063.294966.5431.9 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 237796.71135371.0636.4 %3.011135.583824.765.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี21656.4923066.0-6.5 %0.05526.69971358.575.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี24310.518169.066.4 %5.03389.68022851.29215.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 321835.18918942.0213.3 %5.03716.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี13481.486056.055.1 %5.02750.37011881.408431.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 963938.93225190.0-252.2 %0.021898.3523890.0-9.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 218573.7118543.054.0 %5.07229.461587.4578.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี15309.997250.052.6 %5.02304.39993418.5054-48.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี23364.9111243.051.9 %5.06344.41022756.899956.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 241175.89830554.925.8 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี9225.099611486.0-24.5 %0.01967.14991494.50224.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี21513.7712040.044.0 %5.03339.87012498.869925.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี16443.2514886.09.5 %4.52019.85211.6989.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 622025.48812476.043.4 %5.08768.900411729.061-33.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี54079.102159207.67-194.4 %0.08873.541578.510582.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 98289.64829574.3469.9 %5.017326.628725.15-65.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)29694.55145372.0-52.8 %0.08013.30036393.520.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี19261.4713358.0282.6 %5.04118.62991643.42460.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)24092.62129927.65-24.2 %0.04432.25984089.6987.7 %3.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)45100.62955183.0-22.4 %0.017593.6999467.794946.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี17590.679058.048.5 %5.04024.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี17081.0216181.495.3 %2.52790.31011547.97544.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี15490.7113321.9614.0 %5.02189.22317.741-5.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี28600.59131750.41-360.7 %0.06559.55032096.602368.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี17093.023128.0-35.3 %0.02286.753441.3516-50.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี16278.445856.7964.0 %5.02692.1101624.2349976.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี15322.05115222.69-652.0 %0.02544.3999691.9135172.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี16269.3118945.045.0 %5.03413.04981908.538944.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี25948.2512540.051.7 %5.04728.03032064.40756.3 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี13099.5540683.5-210.6 %0.02219.85011837.299917.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 43287.60244553.219-2.9 %0.013703.66011.571356.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี18311.2530777.0-68.1 %0.04024.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 419782.5372881.082.6 %5.03832.39992239.935141.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี86963.03941076.052.8 %5.04175.95022428.234441.9 %5.0
รจก.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา416619.03349258.016.2 %5.07049.00989999.25-41.9 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 127907.5475087.041.3 %5.03000.791454.5851.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 272117.82852560.027.1 %5.013012.915363.681-18.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี12779.234803.062.4 %5.0950.80005ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี27563.0732833.801-19.1 %0.07465.94974638.241737.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชลบุรี37850.62146586.48-23.1 %0.09177.77933090.968866.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี16157.8210928.032.4 %5.03182.39995512.0518-73.2 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7557.5428964.9-283.3 %0.02980.54982321.9922.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบ31952.631ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1699.689ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 11013423.488513.96191.3 %5.04703.55036911.4634-46.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2154068.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05794.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 376348.43836115.3452.7 %5.02856.60012631.10217.9 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)ไม่ครบ46340.641ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ534.13196ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรีไม่ครบ73764.117ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3016.25ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี12756.4817453.9-36.8 %0.01139.13782.3999631.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี324511.63257022.020.8 %5.06836.799810661.1-55.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ330406.31507964.81-53.7 %0.04501.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี452514.25282905.037.5 %5.02568.965368.3457-109.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม121614.2275109.43838.2 %5.03121.70022822.759.6 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)109887.03194551.64-77.0 %0.02853.83707.9009-29.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี96604.055131990.45-36.6 %0.09122.549799.7744-7.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี25270.87990656.859-258.7 %0.010440.612223.18-17.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี98309.93156134.0-58.8 %0.05944.6001144.316597.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 614891.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02723.93991683.941438.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี96534.78976440.020.8 %5.04191.5498620.90185.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 25319.30127336.76-8.0 %0.04709.03034677.98970.7 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)30149.8372172.0-139.4 %0.011353.53328.133170.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 320021.8211458.842.8 %5.04966.01600.799967.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)24885.8224269.02.5 %1.06592.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี14723.448490.042.3 %5.01932.63991414.91626.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 2148330.11172011.09-16.0 %0.051296.80131554.97938.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี206260.583927.53959.3 %5.024645.2330469.215-23.6 %0.0
รวม 6,184,766 4,816,069 22.13 % 5.0 545,586 350,156 35.82 % 5.0