จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง12182.823173.074.0 %5.0596.59003502.2554915.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง38286.62916158.057.8 %5.0270.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง16604.19975082.977-352.2 %0.0751.14996ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง14441.25405.097.2 %5.02601.90011410.67445.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง17906.53910848.039.4 %5.03969.3401804.1560179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง123981.67124091.0-0.1 %0.018706.658770.675853.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 120455.6314636.077.3 %5.01088.5601353.9605167.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง22641.1416215.072.5 %5.01017.55285.4559971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง18565.9617375.060.3 %5.01643.5499498.52269.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์18032.671676.090.7 %5.0689.40002333.9914951.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย20345.1213924.080.7 %5.0982.41003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง25624.685837.077.2 %5.01793.55608.3894766.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา1681.361548.07.9 %3.51464.4501325.7454877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา20189.6993648.081.9 %5.0718.10004341.2684952.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01317.0205.284.4 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด45562.86726566.9241.7 %5.08043.2002557.6500293.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 123255.95910143.056.4 %5.010220.03752.563.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ไม่ครบ9462.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2122.6799ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง19115.829216.051.8 %5.02192.31011408.042535.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง18952.610608.044.0 %5.04530.85012238.133350.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง20209.1414710.076.7 %5.02904.03843.6475270.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง16597.6194858.070.7 %5.02619.12992418.42467.7 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง30302.2315154.8650.0 %5.06003.9697ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง10306.2310704.0-3.9 %0.02283.58011021.21255.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง23179.83115.1699.5 %5.08472.291344.554984.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง136469.527048.094.8 %5.053772.1723194.804994.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง15342.465225.065.9 %5.02169.66991177.524945.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง448266.4182714.081.5 %5.0180860.773541.881398.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง20987.0619654.054.0 %5.04653.85012384.548.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง15392.643953.074.3 %5.03208.5999403.9874987.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง14556.054410.069.7 %5.02581.08982633.2646-2.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง16685.7510125.039.3 %5.03036.451246.865558.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง272888.25171106.0537.3 %5.0124190.0512068.28290.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง33198.46122080.033.5 %5.04612.16996676.9512-44.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง17279.7215678.067.1 %5.02485.5498ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง31751.1544121.0-39.0 %0.07387.6504727.9945190.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง13765.547211.047.6 %5.02257.81982.00412.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง132844.5315522.088.3 %5.053087.6021390.562597.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง8372.32038961.0-7.0 %0.03137.65011915.75138.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง31084.7619621.036.9 %5.05547.58011883.013966.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง20891.4315012.5228.1 %5.03827.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง113396.796482.65614.9 %5.03096.60991713.125544.7 %5.0
สพ.ระยอง486236.3845709.42290.6 %5.01622.361592.20951.9 %0.5
รจก.ระยอง 681975.44454166.6933.4 %5.09636.200215726.643-63.2 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 464684.9481715.082.4 %5.05040.5498ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง12562.766102.051.4 %5.01877.35735.5565260.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง22650.436764.883-62.3 %0.05585.60014252.665523.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง8332.429711885.0-42.6 %0.04159.41023146.399924.4 %5.0
สปส.จ.ระยอง43668.10258887.0-34.9 %0.08019.66024750.649440.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง14416.774590.068.2 %5.02733.2002855.1994668.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง37555.89121732.94942.1 %5.02459.281304.944946.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก14674.0126435.891-80.2 %0.02733.8430.1664784.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1100599.7778677.59421.8 %5.07649.64015728.584525.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2177329.6643688.075.4 %5.05575.90047893.5879-41.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง16331.1118196.129-11.4 %0.01319.13852.535.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง614387.75647223.0-5.3 %0.011042.85113583.984-23.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด131480.31190218.0-44.7 %0.03397.453862.8081-13.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย168893.06136684.9419.1 %5.04092.60016962.9053-70.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง141655.6690000.036.5 %5.03458.41022337.495432.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง130556.5774106.39843.2 %5.03016.04405.3208-46.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง30878.8598379.094-218.6 %0.07745.850110393.057-34.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 20584.4315834.023.1 %5.05205.29984305.190917.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง2285.8899967.557.7 %5.01782.41024.983542.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง143303.0866094.39853.9 %5.030498.94937588.574-23.2 %0.0
รวม 5,386,638 3,093,675 42.57 % 5.0 654,083 202,698 69.01 % 5.0