จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7391820.69147756.062.3 %5.01599.591150.21528.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี12569.1095.0100.0 %5.02284.4502576.42274.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี119650.83105848.011.5 %5.0314.38998459.591-46.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0967.69995872.171519.9 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี14171.6417808.544.9 %5.03045.1001681.1974577.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี13550.827462.044.9 %5.02873.95311.5335189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี162251.4455680.065.7 %5.014017.344922.510364.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี28542.344172.085.4 %5.01403.25264.4704981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่21765.62387.089.0 %5.01004.53265.230573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง18572.842018.089.1 %5.01339.4501263.9180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์18074.1312216.087.7 %5.0947.30005282.6074870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม18334.851491.091.9 %5.0978.34998267.5960172.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน17548.1897.094.9 %5.01533.0499265.5440182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว20802.741900.090.9 %5.01769.8701265.58285.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว17749.11997.088.7 %5.01901.3265.58286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม18728.511980.089.4 %5.01266.15266.9215178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ17969.411181.093.4 %5.01078.3999265.0595175.4 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี29230.05123087.5921.0 %5.05384.37992431.866954.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี18272.0399807.810546.3 %5.03554.20022623.244426.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม12612.323749.070.3 %5.02499.90991292.132948.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน12532.682297.081.7 %5.01913.39992618.238-36.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี21686.3412016.044.6 %5.03807.90013154.180417.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี15324.344886.068.1 %5.03558.541988.045944.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี12292.0617214.041.3 %5.02284.472070.72469.4 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี20473.94912741.037.8 %5.05612.254532.630419.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี18812.1613930.1726.0 %5.04870.64012333.628452.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี22753.19913346.041.3 %5.06697.47021986.62170.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี17527.027730.055.9 %5.04452.2803861.8305180.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี35335.9118462.0747.8 %5.07723.04982411.107468.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี16809.745974.064.5 %5.03995.89994177.416-4.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี16024.853623.077.4 %5.04205.0698159.1059996.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี13346.592336.669982.5 %5.02740.8398997.984563.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี18972.03919357.0-2.0 %0.04756.54981934.798559.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ20468.8375299.648-267.9 %0.05707.34969252.8457-62.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี22151.63132841.59-48.3 %0.05707.34961257.296578.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี19169.6195847.169969.5 %5.03805.75902.8876.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี21932.7733908.359-54.6 %0.05802.3999455.6292.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี21269.276171.571.0 %5.02892.972851.6151.4 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี19156.0811154.041.8 %5.05041.271765.726965.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี17968.278427.2553.1 %5.04300.14011196.92472.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี21038.249902.052.9 %5.05783.41991938.066.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี15289.210084.034.0 %5.03216.24326.6384989.8 %5.0
สพ.จันทบุรี57754.35230607.047.0 %5.02147.84011304.3539.3 %5.0
รจจ.จันทบุรี 274760.81313942.0-14.3 %0.04211.41022811.390133.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 62502.55950284.019.5 %5.02400.35012602.449-8.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี13878.547353.160247.0 %5.02569.7102.82896.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี22920.0822905.00.1 %0.55652.83982388.347457.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี15332.687839.048.9 %5.03425.40011012.249570.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)23123.5913090.043.4 %5.05269.97022219.617957.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี16128.879938.038.4 %5.03843.771144.892670.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี14731.4913876.495.8 %2.53140.21608.2548.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 188534.10275821.46114.4 %5.09845.96971825.581.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 276522.68842739.69944.1 %5.07640.76032407.851168.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)26807.69124871.687.2 %3.59762.84962987.668969.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี18738.20920387.83-8.8 %0.01985.211915.8843.5 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี331297.38347460.97-4.9 %0.07052.023675.805947.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี104146.6452247.3249.8 %5.03628.10012146.0540.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม126472.1150720.059.9 %5.03455.68992447.180929.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว123798.4331886.7774.2 %5.03812.491607.31457.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี217091.75107498.050.5 %5.08542.45029767.502-14.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 15568.9711853.023.9 %5.03577.5601945.2984673.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี12535.663461.129972.4 %5.02398.551161.419951.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี613595.3873812.28988.0 %5.0258123.0813288.68394.9 %5.0
รวม 3,648,793 2,011,586 44.87 % 5.0 501,124 126,538 74.75 % 5.0