จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด17666.493091.082.5 %5.01745.25672.9990261.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด104254.5244312.80157.5 %5.0281.13998495.672-76.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด115172.1698472.99214.5 %5.0346.60001303.2399912.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด14950.57044.052.9 %5.02734.0701604.27677.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด20354.014065.080.0 %5.02795.97326.2300188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด73851.27351184.030.7 %5.08495.90043713.5556.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด20379.3915.0100.0 %5.01155.46217.4834981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่19612.852210.088.7 %5.01559.6499350.2934977.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง18360.481827.090.0 %5.01094.54227.0784979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ17972.491497.091.7 %5.0696.53998253.0704863.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร18136.4391414.092.2 %5.01656.25342.079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง22934.431411.2493.8 %5.01022.9371.0414763.7 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่46076.3264563.48-40.1 %0.05537.80033105.587943.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด20729.1613171.52936.5 %5.05085.755158.5571-1.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง12919.962486.080.8 %5.01623.274.7599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด20336.4497979.060.8 %5.03418.62993470.5115-1.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด25004.736297.074.8 %5.04027.14992694.503933.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด14898.13548.076.2 %5.02810.1401915.4675367.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด18251.45381.070.5 %5.03171.452720.34414.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด27170.5515244.080.7 %5.05453.35015538.6611-1.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด8474.980515057.0-77.7 %0.02015.63591.95-78.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด19729.235072.074.3 %5.04692.69974309.99028.2 %4.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด15713.3710914.930.5 %5.02721.79982062.991524.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด23974.86951937.52-116.6 %0.04977.96478.3499890.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด7069.02984709.549833.4 %5.03456.65011721.504550.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด16553.572337.085.9 %5.03418.6301460.23786.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด20802.1993823.081.6 %5.02239.64011787.187520.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด16891.3213889.2517.8 %5.03532.731410.689960.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด20120.15117553.0-484.3 %0.04255.33018240.6924-93.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด8056.140119702.0-144.6 %0.03015.66995937.5-96.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด18147.5111620.0736.0 %5.02524.8701285.088.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด18413.0818375.020.2 %0.53225.6201428.8964886.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด15148.934763.068.6 %5.02505.85011765.071529.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด16354.6314138.013.6 %5.03387.15992391.273429.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด15881.967338.053.8 %5.01749.473129.7871-78.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด15510.397962.048.7 %5.02631.251397.839546.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด16243.6612599.5522.4 %5.01352.96322.2535176.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด15502.649886.036.2 %5.03141.291320.509558.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 2630385.0153412.8994.2 %5.02848.218859.333-211.0 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 20874.78921462.0-2.8 %0.0956.449951136.3615-18.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด12433.72448.2480.3 %5.01745.25746.0825257.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด26630.3310194.061.7 %5.05691.85011479.149974.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด14840.454526.069.5 %5.02696.051166.641556.7 %5.0
สปส.จ.ตราด22380.63112844.042.6 %5.03875.00982860.877426.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด15354.285225.066.0 %5.02848.1499770.8314872.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด20509.1218856.980556.8 %5.01903.65838.2984656.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด68916.8981256.5898.2 %5.06661.01682.611574.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด614163.38156141.1774.6 %5.04840.756316.1982-30.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด90460.11756747.28937.3 %5.02788.43022531.17999.2 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่97996.46943488.99255.6 %5.02802.542108.090824.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด36800.78971610.758-94.6 %0.06513.755241.314519.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 15467.6411248.427.3 %5.02361.22998.1934-27.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด12683.2213103.275.5 %5.01001.251155.314-15.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 88950.46952580.040.9 %5.013901.3416788.508-20.8 %0.0
รวม 4,726,467 1,272,026 73.09 % 5.0 172,992 129,206 25.31 % 5.0