จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3815.85993514.07.9 %3.51464.41649.0405355.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา16406.2413779.316.0 %5.02565.48614.1560176.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 217292.87113464.022.1 %5.03636.320114.2599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา14759.535834.060.5 %5.03008.8269.1635191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา96007.79790538.6565.7 %2.520503.56638.656767.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง23000.577364.068.0 %5.01677.35743.8499855.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว19038.2113112.083.7 %5.01075.5489.9719854.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม20638.5512520.0487.8 %5.01558.45386.1084975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต18917.8592656.086.0 %5.01845.6177.3554890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า19782.1194762.075.9 %5.01099.4235.362578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์20066.2115902.070.6 %5.0953.25433.31454.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว19457.673628.081.4 %5.01252.25493.1260160.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น18189.582232.087.7 %5.01099.384.7599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน6503.39991158.082.2 %5.0887.900024.7599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ18383.27417.097.7 %5.01175.04.7599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา20411.63114849.027.3 %5.04268.53555.353516.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา21528.39812340.442.7 %5.04301.87993373.269521.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา15070.611496.023.7 %5.03313.06011400.480557.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา14476.0614374.069.8 %5.02913.73077.7148-5.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 224465.80122950.06.2 %3.09281.69044792.370148.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา18615.1514051.024.5 %5.04339.89994104.18995.4 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา10241.959670.05.6 %2.52565.04.7599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา20688.2511002.046.8 %5.05461.98974764.060112.8 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา157107.4120706.086.8 %5.061257.481638.325497.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา36613.19939815.051-8.7 %0.06146.45022213.35564.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา7090.469098.0-28.3 %0.02602.461818.518430.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา15373.333765.075.5 %5.03579.28176.9849995.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา13932.827239.048.0 %5.02609.481382.734547.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา17623.69914882.015.6 %5.04111.731495.45963.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา21752.76135141.0-521.3 %0.05119.56987298.5269-42.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา20183.4823838.0-18.1 %0.03997.63992325.704341.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา16113.674753.070.5 %5.03446.1499147839.03-4,190.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา25720.4349996.32-94.4 %0.07287.3999404.7379894.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา24451.03910679.056.3 %5.04530.10011736.46761.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา15897.345372.066.2 %5.03446.16021160.643666.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา25225.989899.060.8 %5.05897.60012643.099655.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา19444.55117740.08.8 %4.03465.1899249.90792.8 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา55034.2314271.074.1 %5.03674.35011394.155562.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 349138.84264238.4724.3 %5.05807.24023105.205146.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา15165.954679.069.1 %5.02541.6599488.6189980.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา28741.5122596.5721.4 %5.04879.03032044.561558.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา18351.245112.072.1 %5.03750.41021673.955.4 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา48600.21983297.336-71.4 %0.08708.02937028.403819.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา16451.656534.060.3 %5.02226.731147.45748.5 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา147004.4265260.66855.6 %5.055340.54608.868291.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1105217.1885322.01618.9 %5.04777.64992398.740549.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 223424.7649065.398-109.5 %0.08274.963314.283959.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)77316.35927542.064.4 %5.09818.8496960.8679890.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา8729.450214737.63-68.8 %0.01577.49984.2000137.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 158284.0105412.033.4 %5.04389.021645.346962.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา299464.72256949.014.2 %5.06520.44975740.557612.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา417744.91206495.7550.6 %5.04040.955093.6953-26.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา101132.7893498.8527.5 %3.53365.64996576.0-95.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา90023.266106260.64-18.0 %0.03396.251825.745546.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง350983.47140320.060.0 %5.03327.54499.7412-35.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม314979.19129779.658.8 %5.03709.55797.7949-56.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา41740.94979689.969-90.9 %0.08306.55224.79237.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 17705.87915472.012.6 %5.03807.61993694.95293.0 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา12935.083242.074.9 %5.02248.1499850.0504862.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา67350.78949916.025.9 %5.018125.422096.986-21.9 %0.0
รวม 3,659,809 2,444,229 33.21 % 5.0 370,359 300,809 18.78 % 5.0