จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี13095.42921.077.7 %5.02081.55537.3770174.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี16819.6095998.064.3 %5.03374.6902911.2089873.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี14698.329803.400433.3 %5.02899.28517.6644982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี83795.77392616.0-10.5 %0.012844.585871.759854.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี25802.7815192.079.9 %5.01205.6699329.6499972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี20717.3114152.080.0 %5.02315.71731.568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ23109.8814991.078.4 %5.01627.8501570.065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม17974.7111491.091.7 %5.01372.8501332.575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง19633.922000.089.8 %5.0925.89996275.570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ18579.242272.890187.8 %5.0847.98999237.572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี18611.11337.092.8 %5.01980.05304.084.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี22651.779418.058.4 %5.02706.70023380.0999-24.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี18276.0514755.600174.0 %5.02653.59991843.030.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี20554.0820329.821.1 %0.54838.90043293.935131.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี13288.685132.061.4 %5.02956.272134.329327.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี14778.8113900.073.6 %5.02842.252348.684117.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี25977.46112931.050.2 %5.07425.06988937.8848-20.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี10030.3512767.279-27.3 %0.02376.51682.782529.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี21425.641ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05599.53913.14430.1 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี18162.0515429.070.1 %5.04078.20022193.64546.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี31488.80153209.0-69.0 %0.06455.251349.401579.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี17276.176711.061.2 %5.03792.95022727.070128.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)60875.5242808.05129.7 %5.021776.5611347.193.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 631761.87939468.152-24.3 %0.011417.1992649.712476.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี15146.623276.078.4 %5.03488.72511.13885.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี13826.1093363.075.7 %5.02537.981486.08341.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี16512.12914080.4414.7 %5.03793.04982633.095930.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี24231.1167909.06-592.9 %0.06740.58987.6719-33.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี14462.5521871.201-51.2 %0.02747.1499ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี17120.3118687.049.3 %5.03793.04981470.14661.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี38588.258132598.77-243.6 %0.08129.7002641.3355192.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี67179.27364135.04.5 %2.09981.62997960.299820.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี6335.24027772.0-22.7 %0.02956.57011299.096956.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี15881.9397032.055.7 %5.03374.63992072.080138.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี17351.0761074.328-252.0 %0.03888.10013403.58412.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี21347.7513512.2936.7 %5.04020.01858.19453.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี14504.5814470.050.2 %0.52747.0999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี20738.2611461.044.7 %5.05509.89992057.9562.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 3613402.095463.17297.4 %5.033939.1721975.847994.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ไม่ครบ26825.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี13535.473670.072.9 %5.02309.71575.5100175.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี24850.5299549.061.6 %5.03412.65011826.916546.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี16341.386181.062.2 %5.03355.66992029.180939.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี19844.919447.02.0 %1.04838.89013882.858919.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี17154.8019304.045.8 %5.03203.532569.920919.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี23112.02914945.1835.3 %5.04576.87014371.80184.5 %2.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี17337.3797620.719756.0 %5.03222.551489.846953.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1132846.8151996.82860.9 %5.06122.79982814.118754.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 212271.9749544.969-303.7 %0.09245.94923464.975162.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)60585.1630601.53149.5 %5.014394.532469.913182.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี88583.52333513.39162.2 %5.01627.021514.29056.9 %3.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี318985.2272016.36777.4 %5.02205.06011797.133918.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี449013.0653491.89888.1 %5.04611.54564.18021.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี30577.80166431.547-117.3 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 17325.64113638.021.3 %5.03888.10014196.1787-7.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี12040.962507.079.2 %5.045340.251294.71797.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี42961.71194895.789-120.9 %0.08973.650422191.0-147.3 %0.0
รวม 5,771,955 1,515,693 73.74 % 5.0 323,877 145,829 54.97 % 5.0